Archiwum autora: Tomasz Zasacki

Skuteczność zrzeczenia się odwołania a domniemanie doręczenia decyzji administracyjnej

Ostatnio dużo miejsca poświęca się kwestiom proceduralnym. Generalne zawieszenie terminów procesowych przez ustawę kryzysową w wielu przypadkach nie jest bowiem satysfakcjonujące dla stron, które potrzebują, aby sprawy się toczyły do przodu i prawo działało dalej.

Decyzja wydana… i co dalej?

Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, a także wchodzące w życie z dnia na dzień obszerne zmiany prawa wymagają świeżego spojrzenia na wiele kwestii – w tym tak prozaicznych jak uostatecznienie się decyzji administracyjnej.

Zasiedzenie grządki róż

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie – uwagi na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16.

Kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi

1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 11 kwietnia 2003 r. Jeżeli nie nastąpi kolejna zmiana przepisów, od Nowego Roku rozszerzone zostaną uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prawa pierwokupu. Agencja zyska też dodatkowe uprawnienie w postaci decydowania o dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego.

Małe podwórko – duży problem

W latach minionych powszechna była praktyka wydzielania działki w obrysie budynku. W efekcie mieszkańcy, wychodząc przez drzwi wyjściowe, natychmiast znajdują się na cudzym gruncie. Uniemożliwia to np. dobudowanie windy czy podjazdu dla wózków. Rozwiązaniem może być art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krytycznie o umownym prawie odkupu nieruchomości rolnych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych

Przepis dający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia od Agencji stracił moc w 2010 roku, po tym jak został uznany za niekonstytucyjny. Tak naprawdę jednak przewidziane w nim prawo funkcjonuje nadal, ukryte pod nazwą „umownego prawa odkupu”.