Archiwum autora: Tomasz Zasacki

Zasiedzenie grządki róż

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie – uwagi na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16.

Kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi

1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 11 kwietnia 2003 r. Jeżeli nie nastąpi kolejna zmiana przepisów, od Nowego Roku rozszerzone zostaną uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prawa pierwokupu. Agencja zyska też dodatkowe uprawnienie w postaci decydowania o dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego.

Małe podwórko – duży problem

W latach minionych powszechna była praktyka wydzielania działki w obrysie budynku. W efekcie mieszkańcy, wychodząc przez drzwi wyjściowe, natychmiast znajdują się na cudzym gruncie. Uniemożliwia to np. dobudowanie windy czy podjazdu dla wózków. Rozwiązaniem może być art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krytycznie o umownym prawie odkupu nieruchomości rolnych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych

Przepis dający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia od Agencji stracił moc w 2010 roku, po tym jak został uznany za niekonstytucyjny. Tak naprawdę jednak przewidziane w nim prawo funkcjonuje nadal, ukryte pod nazwą „umownego prawa odkupu”.

Przechowywanie dokumentacji budowlanej przez właściciela obiektu

Czy faktycznie można się nie przejmować, jeśli z upływem lat dokumenty dotyczące budynków i budowli gdzieś się zawieruszyły?

Klauzule break option w umowach najmu zawartych na czas oznaczony

W umowach najmu zawieranych na czas oznaczony często spotykamy się z tzw. break options, czyli z przyznaniem wynajmującemu lub najemcy prawa do wypowiedzenia umowy najmu przed zakończeniem okresu, na jaki była zawarta.