Archiwum autora: Joanna Szafrańska

Zasady współżycia społecznego są równoznaczne z dobrymi obyczajami

Zdaniem SN uchwała zgromadzenia wspólników sprzeczna z zasadami współżycia społecznego narusza dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podpis prezesa nie wystarczy

Sąd Najwyższy uznał, że uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe niepodpisane przez wszystkich członków zarządu jest sprzeczna z ustawą.

Sąd Najwyższy o nieważności uchwał zgromadzeń wspólników

Sąd Najwyższy wykluczył możliwość stosowania wprost art. 58 Kodeksu cywilnego do oceny nieważności uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych.

Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska

Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą

Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.

Wystąpienie ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego

Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość, do wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika występującego ze spółki wystarczy jego oświadczenie złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.