Zmiany w prawie pracy w 2013 roku


Najważniejsze nowości w tym roku to wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1 600 złotych.

2. Zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2013 r., weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest ograniczenie procedur związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa m.in. eliminuje obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności oraz zmianach w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek. Ponadto ustawa nakłada na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z urzędu, kwartalnie oraz nieodpłatnie, informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników, w zakresie niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów.

Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy