Zamówienia publiczne: nowe progi z początkiem 2014 roku


Wedle projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2014 r. kwoty wartości tak zwanych „progów unijnych” zostaną podwyższone. Zmieni się również przelicznik złotówek na euro.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 15 października 2013 r., począwszy od 1 stycznia 2014 r. średni kurs PLN/EUR na potrzeby przeliczania wartości zamówień publicznych będzie wynosił 4,2249.

Zmienią się również kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem rozporządzenia z 15 października 2013 r. od nowego roku progi te wyniosą:

  1. 5 186 000 euro dla zamówień na roboty budowlane, dla wszystkich kategorii zamawiających;
  2. 134 000 euro dla dostaw lub usług oraz ogłoszeń dotyczących konkursów publikowanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych z pierwszej grupy wartościowej;
  3. 207 000 euro dla dostaw lub usług w zamówieniach udzielanych przez zamawiających z drugiej grupy wartościowej (w tym w szczególności zamawiających samorządowych), jak również dla konkursów ogłaszanych przez tych zamawiających;
  4. 414 000 euro dla dostaw lub usług nabywanych przez zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Od tej samej kwoty zamawiający sektorowi przekażą również ogłoszenia o konkursach.

Biorąc pod uwagę nowy przelicznik kursu euro, próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyniesie w 2014 roku 59 148,60 PLN netto. Natomiast zamawiający samorządowi, uczelnie publiczne, państwowe instytucje filmowe oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w przypadku dostaw i usług będą ogłaszać się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero wówczas, gdy – w przypadku stawki VAT 23% – na dane zamówienie planują wydać powyżej miliona złotych. Przy takiej stawce VAT kwota 207 000 euro netto według nowego przelicznika to aż 1 075 701,79 PLN brutto.

Anna Prigan, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy