Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym


Ostatnie trudne dla inwestorów doświadczenia pociągnęły za sobą propozycje kolejnych zmian przepisów zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Obecnie w pierwszym czytaniu komisji sejmowej znajduje się rządowy projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw, nadającej nowy kształt i zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz nakładającej obowiązek dematerializacji niektórych instrumentów finansowych.

Zmiany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Efektem tych zmian ma być przekształcenie KNF w państwową osobę prawną, co zwiększy jej niezależność i swobodę w dysponowaniu środkami, a także uprawnienie do środków pochodzących z opłat za nadzór i przeprowadzane egzaminy. Do składu KNF dołączą przedstawiciele premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa UOKiK oraz ministra ds. koordynacji służb specjalnych, co zapewni wszystkim tym organom dostęp do informacji uzyskanych w ramach wykonywanych przez nie zadań i pozwoli w większym stopniu zapobiegać i eliminować ryzyka. Jeśli zmiany te zostaną uchwalone, 1 stycznia 2019 r. KNF przejdzie kolejną od momentu powstania w 1991 r. zmianę organizacyjną.

Dematerializacja papierów wartościowych

Problemy obligatariuszy GetBack przyczyniły się zapewne do przygotowania przez rząd propozycji zmian ustaw: o obligacjach, o funduszach inwestycyjnych (w zakresie certyfikatów inwestycyjnych) oraz o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowelizacje mają wprowadzić obowiązek dematerializacji tych instrumentów finansowych. Bez względu na to, czy emisja będzie miała charakter oferty publicznej czy prywatnej, papiery będą musiały być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), przy czym dla emisji przeprowadzanej w ramach oferty prywatnej obligatariusze nie będą musieli posiadać rachunku papierów wartościowych.

Projekt przewiduje też, że w przypadku emisji prywatnej emitent ma obowiązek zaangażować agenta emisji, będącego firmą inwestycyjną, którego zadaniem będzie weryfikacja zgodności działania emitenta z wymogami prawa, właściwego wykonania obowiązku dematerializacji i obsługi realizacji zobowiązań z wyemitowanych obligacji. Agent ma odpowiadać za szkody spowodowane nienależytym wykonywaniem obowiązków weryfikacyjnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla inwestorów ma być stworzenie centralnego repozytorium prowadzonego przez KDPW, zawierającego informacje o wyemitowanych przez poszczególnych emitentów papierach dłużnych, wartości takich emisji i stopniu realizacji oraz terminowości spłat i wykupu.

Fundusz Edukacji Finansowej

Projekt ustawy tworzy także specjalny fundusz, którego celem będzie finansowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie finansów, popularyzacja wiedzy z dziedziny rynków kapitałowych i instrumentów finansowych, a także współpraca w tym zakresie z resortem oświaty i wychowania. Fundusz prowadzony będzie przez KDPW.

Danuta Pajewska, radca prawny, praktyka transakcji i rynków kapitałowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy