Pułapka na nowo powołanych członków zarządu?

14.06.2018

Luka w przepisach naraża członków zarządu na odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie.

Ważne zmiany w ustawie o odpadach

14.06.2018

Rozpoczęły się rządowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy powstały w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o nielegalnie sprowadzanych do Polski odpadach oraz niebezpiecznych pożarach składowisk odpadów, o czym media informowały w ostatnich tygodniach.

Szersze uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska

14.06.2018

7 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, który zakłada znaczące rozszerzenie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska, a także podwyższenie wysokości administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych w ustawach dotyczących kwestii środowiskowych.

Zamówienia publiczne: odwołania będą bardziej efektywne

14.06.2018

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych prezentuje kierunek zmian, które zapewnią zwiększenie efektywności postępowań odwoławczych i urealnienie prawa do skargi. Tańszą skargę ma rozpoznawać wyspecjalizowany sąd.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego przed polskim sądem

14.06.2018

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową lub zdolność procesową i czy przysługuje mu status przedsiębiorcy? W odpowiedzi na te pytania może pomóc orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

14.06.2018

Nowe wzory warunków kontraktowych FIDIC określają szczególne warunki, jakie musi spełnić powiadomienie, aby wywarło określone skutki.