Wszczęcie postępowania podatkowego


 
 

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Należy pamiętać, że wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia.

Datą wszczęcia postępowania przez organ podatkowy będzie dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. W konsekwencji warunkiem skutecznego wszczęcia postępowania podatkowego będzie doręczenie postanowienia podatnikowi. Kwestia ta jest o tyle istotna, że umożliwia stronie postępowania podważenie ważności czynności podjętych przez organ podatkowy przed faktyczną datą wszczęcia postępowania.

Warto jednak pamiętać, że data wszczęcia postępowania będzie inna przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. W tym przypadku organ celny nie wyda postanowienia o wszczęciu postępowania, zaś za datę wszczęcia postępowania zostanie przyjęta data przyjęcia zgłoszenia celnego.

Postępowanie podatkowe wszczęte po kontroli podatkowej

Jeśli kontrola podatkowa ujawni nieprawidłowości dotyczące wywiązywania się przez kontrolowanego podatnika z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenie przez podatnika deklaracji lub niedokonanie przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy rozpocznie wobec podatnika postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Kontrolowany podatnik nie powinien jednak zapominać, że postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:

  • podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
  • organ podatkowy otrzyma od organów podatkowych lub od innych organów informacje uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.