Więcej zgłoszeń koncentracji w procedurze uproszczonej


Komisja Europejska zapowiada wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w procedurze zgłaszania zamiaru koncentracji.

27 marca 2013 roku Komisja Europejska opublikowała projekt zmian, które mają umożliwić większej liczbie przedsiębiorców skorzystanie z uproszczonej procedury zgłaszania zamiaru koncentracji do Komisji. Istotnie zmniejszyłoby to koszt przygotowania zgłoszenia, a przede wszystkim skróciło czas oczekiwania na uzyskanie rozstrzygnięcia organu antymonopolowego Unii Europejskiej.

Zaproponowano zmiany do obwieszczenia Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji1 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 oraz do rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20043 , a także do formularzy zgłoszeniowych będących załącznikami do ww. rozporządzenia nr 802/2004 (formularza pełnego tzw. Form CO oraz formularza uproszczonego tzw. Short Form CO).

Zmiany proponowane przez Komisję mają na celu rozszerzenie stosowania uproszczonej procedury zgłoszeniowej. Aktualnie około 70% koncentracji badanych przez Komisję to transakcje kwalifikujące się do procedury uproszczonej (tj. są to koncentracje, które nie powodują żadnych lub istotnych ograniczeń konkurencji na rynkach właściwych). Zdaniem Komisji po rozszerzeniu stosowania procedury uproszczonej kolejne 10% koncentracji będzie rozpatrywanych zgodnie z szybką ścieżką proceduralną.

Procedura uproszczona będzie dostępna w szczególności przy koncentracjach, w których łączny udział uczestników w rynkach wspólnych, na których przedsiębiorstwa te konkurują (rynki właściwe horyzontalnie), nie będzie przekraczał, co do zasady, 20% (aktualny próg dla przedsiębiorstw konkurujących wynosi 15%). Dla koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na kolejnych szczeblach obrotu gospodarczego (tj. na rynkach powiązanych wertykalnie, np. na rynku produkcji danego towaru i rynku jego dystrybucji czy na rynku dostaw części niezbędnych do produkcji danego towaru oraz rynku produkcji towaru) stosowanie procedury uproszczonej będzie możliwe, jeżeli udział żadnego uczestnika koncentracji w rynku właściwym powiązanym wertykalnie nie będzie przekraczał 30% (aktualny próg wynosi tu 25%). Komisja zaproponowała również pewne zmiany w formularzach zgłoszeniowych, które mają na celu ich uproszczenie oraz ograniczenie liczby informacji przekazywanych dotychczas przez przedsiębiorstwa przy dokonywaniu zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Rozszerzenie uproszczonej procedury zgłoszeniowej o kolejne koncentracje spowoduje, że większa liczba spraw zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie podstawowym dla procedury uproszczonej, tj. w okresie, co do zasady, do 25 dni roboczych od dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (czyli w tzw. Fazie I postępowania zgłoszeniowego). Jeżeli Komisja stwierdzi, że dana koncentracja kwalifikuje się do bardziej szczegółowej analizy, sprawa przejdzie do kolejnego etapu postępowania zgłoszeniowego i decyzja w sprawie koncentracji zostanie wydana po zakończeniu tzw. II Fazy postępowania (tj. po zakończeniu procedury standardowej, czyli po kolejnych 90 dniach roboczych od zakończenia Fazy I; łącznie, co do zasady, będzie to 115 dni roboczych).

Projekty zmian proponowanych przez Komisję poddane zostały publicznym konsultacjom. Wszelkie uwagi w zakresie proponowanych zmian można kierować do Komisji do 19 czerwca 2013 roku.

Będziemy informować czytelników Portalu o dalszych pracach nad zmianami oraz o przyjętych rozwiązaniach w procedurze zgłaszania Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji przedsiębiorstw.

Andrzej Madała, Zespół Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy


1 Dz. Urz. C 56 z 5.03.2005 r.

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Dz. Urz. L 24 z 29.01.2004 r.

3 Dz. Urz. L 133 z 30.04.2004 r.