W jaki sposób prawidłowo prezentować ceny detaliczne towarów


Czy prezentowanie cen w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów jest regulowane prawnie, czy też zależy od inwencji przedsiębiorcy?

Zasady prezentacji cen detalicznych towarów są regulowane przepisami prawa. Zasadność tej regulacji jest bezsporna: potencjalni nabywcy winni mieć możliwość łatwego porównania cen określonych według jednolitych reguł. Cena definiowana jest jako wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar, z uwzględnieniem VAT lub podatku akcyzowego, jeżeli produkt jest objęty akcyzą. W efekcie podawana cena ma stanowić wartość totalną do zapłaty za określony towar, z wliczeniem do niej wszelkich opłat i podatków związanych z towarem.

Prezentacja cen w miejscu sprzedaży detalicznej winna następować przez umieszczenie tak zwanych wywieszek (etykiet, tabliczek lub plakatów) w miejscu widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w ich bliskości. W praktyce najczęściej wywieszki są umieszczane na krawędziach półek, na których wyłożone są towary określonego rodzaju.

Wywieszka winna zawierać nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miar, do której odnosi się uwidoczniona cena. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się także nazwę producenta i inne informacje pozwalające na utożsamienie ceny z produktem.

Bezpośrednie oznaczenie ceną indywidualnych egzemplarzy nie wystarczy, aby spełnić obowiązek prezentacji ceny na wywieszce. Wywieszki nie są konieczne jedynie w przypadku oferowania: wierzchnich wyrobów włókienniczych i wierzchniej odzieży ze skór i futer, jak również książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i zapisanych nośników informacji. Aby wywieszek uniknąć, poszczególne egzemplarze tego rodzaju towarów muszą być oznaczone ceną, a kupujący musi mieć stały i bezpośredni do nich dostęp.

Alternatywnie do wywieszek dopuszcza się stosowanie cenników (zestawień cen), ale jedynie w przypadkach sprzedaży towarów umieszczonych w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla kupujących.

Sylwia Paszek

Tekst ukazał się 13 stycznia 2011 roku w Akademii prawa gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej