UOKiK – decyzja warunkowa na rynku prasy regionalnej


Polskapresse może połączyć się z Mediami Regionalnymi, ale musi sprzedać zaakceptowanemu przez UOKiK nabywcy przedsiębiorstwo będące wydawcą Dziennika Wschodniego, a do czasu sprzedaży zachować nakład tego dziennika.

24 października 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę warunkową na dokonanie koncentracji pomiędzy dwoma wydawcami prasowymi, tj. Polskapresse sp. z o.o. należącą do grupy kapitałowej Verlagsgruppe Passau oraz Media Regionalne sp. z o.o. wchodzącą w skład grupy kapitałowej Mecom (decyzja nr DKK-135/13).

Po sprzedaży spółki Presspublica w 2011 roku (z aktywami obejmującymi jeden z czołowych wówczas dzienników ogólnopolskich „Rzeczpospolita” oraz tygodnik kulturalno-społeczno-polityczny „Uważam Rze”, zob. decyzję Prezesa UOKiK nr DKK-108/11 z 21 września 2011 r.) grupa Mecom pozbywa się polskich aktywów obejmujących dzienniki regionalne.

Obaj uczestnicy koncentracji prowadzą działalność na rynkach wydawania dzienników regionalnych, które zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Prezesa UOKiK definiowane są jako rynki lokalne obejmujące swoim zasięgiem poszczególne województwa1. W omawianej sprawie wyróżniono 12 rynków lokalnych wydawania dzienników regionalnych, w których łączny udział uczestników koncentracji przekraczał 20% na każdym rynku (tzw. rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu określonych warunków przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji – konkurencja na rynku nie zostanie w istotny sposób ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji lub przyjąć ich zobowiązanie między innymi do:

  • zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;
  • wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców; czy też
  • udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi (art. 19 ust. 2 ustawy).

W trakcie postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK uznała, że zgłoszona koncentracja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na dwóch rynkach właściwych: rynku dzienników regionalnych ukazujących się w województwie lubelskim oraz rynku regionalnej reklamy prasowej w województwie lubelskim (na tych rynkach właściwych Polskapresse sp. z o.o. wydaje „Kurier Lubelski”, a Media Regionalne sp. z o.o. – „Dziennik Wschodni”). Jedynym znaczącym konkurentem wskazanych tytułów prasowych na rynku lubelskim pozostaje w zasadzie lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”.

Na Polskapresse został nałożony warunek o charakterze mieszanym strukturalno-behawioralnym. Warunki (środki zaradcze) strukturalne (ang. structural remedies) to zobowiązania przedsiębiorcy do zbycia określonych składników majątkowych. Warunki (środki zaradcze) behawioralne (ang. behavioural remedies) to zobowiązania dotyczące przyszłego zachowania się przedsiębiorców po dokonaniu koncentracji2.

Spółka została zobowiązana do trwałego i nieodwracalnego wyzbycia się na rzecz podmiotu trzeciego przedsiębiorstwa związanego z wydawaniem gazety codziennej Dziennik Wschodni oraz prowadzeniem domeny internetowej tego dziennika (w szczególności prawa własności związanego z ww. aktywami) w terminie 12 miesięcy od dnia wydania omawianej decyzji (warunek strukturalny). Dodatkowo Polskapresse musi uzyskać akceptację Prezesa UOKiK dla wskazanego nabywcy. Do czasu wyzbycia się wskazanych w decyzji aktywów Polskapresse zobowiązana została ponadto do utrzymania sprzedaży Dziennika Wschodniego na poziomie równym co najmniej 75% ilości sprzedawanych egzemplarzy tego dziennika w ostatnim roku wraz z utrzymaniem jego objętości, częstotliwości ukazywania się i dotychczasowego charakteru (warunek behawioralny).

Postępowanie w niniejszej sprawie trwało 7 miesięcy (transakcja została zgłoszona Prezesowi UOKiK 26 marca 2013 r.). Wydana decyzja jest drugą decyzją warunkową wydaną w bieżącym roku przez polski organ ochrony konkurencji (po decyzji nr DKK-63/2013 z maja br. w sprawie Gaspol / Orlen Gaz).

Andrzej Madała, Zespół Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy


1 Por. np. decyzje Prezesa UOKiK: nr RPZ-2/2004 z 11 lutego 2004 r., nr DOK-17/2005 z 17 lutego 2005 r., nr DKK-32/09 z 4 czerwca 2009 r. czy nr DKK-108/11 z 21 września 2011 r.

2 Por. A. Madała [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 2011, s. 487-488.