Święty Mikołaj może skutecznie odmówić udzielenia elfowi urlopu na żądanie w dniu 24 grudnia


Elfy nagminnie biorą w Wigilię urlop na żądanie. W efekcie wiele prezentów nie trafia na czas do obdarowanych. Na szczęście prawo daje Świętego Mikołajowi narzędzie pozwalające mu ukrócić te praktyki.

Zgodnie z przepisami art. 1672 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlop w terminie przez niego wskazanym (nie więcej niż 4 dni w roku kalendarzowym), na żądanie pracownika zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jest to instytucja tak zwanego „urlopu na żądanie”.

Powołany przepis nie oznacza jednak, że z chwilą złożenia pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu na żądanie pracownik automatycznie nabywa prawo do takiego urlopu i może rozpocząć korzystanie z niego. Art. 1672 Kodeksu pracy wprost uzależnia bowiem prawo pracownika do skorzystania z urlopu na żądanie od udzielenia go przez pracodawcę, a więc od uzyskania zgody pracodawcy na urlop we wnioskowanym terminie. W świetle aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny rozpoczęcie przez pracownika „urlopu na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę, a więc przed uzyskaniem zgody pracodawcy, może zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków.

Mimo iż pracodawca ma co do zasady obowiązek pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie, w praktyce obowiązek ten nie ma bezwzględnego charakteru. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy w danym dniu.

Powyższe wnioski są zaś szczególne istotne w obliczu zbliżającej się Wigilii i narastającego rokrocznie problemu korzystania przez elfy z urlopów na żądanie właśnie w tym dniu. Należy podkreślić, że dzień 24 grudnia jest dla Świętego Mikołaja i jego pracowników niewątpliwie najistotniejszym i najbardziej pracowitym dniem w roku, a od efektów pracy w tym dniu zależy zarówno renoma Świętego Mikołaja, jak i przedłużenie jego kontraktu na kolejne lata. Skorzystanie zaś przez elfa z urlopu na żądanie właśnie w dniu 24 grudnia będzie niweczyło długie miesiące przygotowań i planowania oraz skutkowało niedostarczeniem w terminie wszystkich prezentów w rejonie, za który odpowiedzialny jest dany elf. Powyższe szczególne okoliczności pozwalają przyjąć, że Święty Mikołaj będzie miał prawo odmówić elfowi udzielenia mu urlopu na żądanie na dzień 24 grudnia, a skorzystanie przez elfa z takiego urlopu mimo braku zgody Świętego Mikołaja będzie uprawniało Świętego Mikołaja do zastosowania wobec takiego elfa sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie.

Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy