Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci


Władający nieruchomością nie uniemożliwi już przedsiębiorstwu energetycznemu czy gazowemu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Za zajęcie nieruchomości i za ewentualne szkody związane z pracami będzie mógł jednak dochodzić odszkodowania.

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzono do tej ustawy art. 124b, który zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom (energetycznym, gazowym, wodno-kanalizacyjnym itd.) wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie sieci i urządzeń przesyłowych.

Powyższa regulacja umożliwia takim przedsiębiorstwom uzyskanie decyzji starosty pozwalającej na wstęp na nieruchomość, na której znajdują się sieci lub inne urządzenia przesyłowe, w celu dokonania czynności związanych z ich utrzymaniem, jeżeli na takie wejście nie zgadza się właściciel, użytkownik wieczysty lub inna osoba, której przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Taką decyzję starosta może również wydać z urzędu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian, istnieje wiele przypadków, gdy przedsiębiorstwo będące właścicielem urządzeń i przewodów nie ma do nich właściwego dostępu, gdyż nie posiada odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane. Brak ustanowionej służebności przesyłu uniemożliwia przedsiębiorstwom wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu takich urządzeń i sieci. Powyższa zmiana umożliwi zatem przeprowadzenie takich prac w przypadku, gdy władający nieruchomością nie wyraża na to zgody.

Władającemu nieruchomością będzie przysługiwać roszczenie o odszkodowanie od przedsiębiorstwa, zarówno za zajęcie nieruchomości, jak i za ewentualne szkody związane z wykonywaniem prac przy sieciach i urządzeniach. Wysokość odszkodowania ma być uzgadniana między władającym nieruchomością a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, odpowiednie postępowanie w sprawie wysokości odszkodowania zostanie wszczęte przez starostę.

Obowiązek udostępnienia nieruchomości wynikający z decyzji starosty będzie podlegał egzekucji administracyjnej.

Zmiany wchodzą w życie 27 listopada 2010 r.