Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego


 
 

Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną (może się w niej odnieść do skargi i jej zarzutów lub przedstawić własne stanowisko w sprawie) w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Oznacza to, że strona, która wnosi skargę kasacyjną, musi postawić zarzuty naruszenia konkretnych przepisów prawa przez wydany wyrok, a sprawa będzie badana pod tym kątem. Naczelny Sąd Administracyjny bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (która zachodzi w przypadkach bardzo poważnych błędów w postępowaniu).

Naczelny Sąd Administracyjny może rozstrzygnąć skargę kasacyjną na kilka sposobów. Sąd ten oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw (zarzuty nie zostały uznane za trafne) albo jeżeli zaskarżone orzeczenie – mimo błędnego uzasadnienia – jednak odpowiada prawu.

Co do zasady Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w sposób kasacyjny (podobnie jak wojewódzki sąd administracyjny). Oznacza to, że w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, który wydał orzeczenie.

Natomiast w dwóch przypadkach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka co do meritum sprawy:

  • jeżeli nie zostały naruszone przepisy postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a jedynie przepisy prawa materialnego; Naczelny Sąd Administracyjny może wówczas uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę;
  • Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, uchyla wyrok także w części niezaskarżonej, jeżeli zachodzi nieważność postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje również zażalenia na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, zapadające generalnie w kwestiach formalnych. Zażalenie takie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym (tj. bez udziału stron), po czym doręcza orzeczenie.