Rok 2021 w zamówieniach publicznych


Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, z 11 września 2019 r. Przed wejściem w życie została ona kilkakrotnie znowelizowana, a kolejne uchwalone zmiany czekają na wejście w życie. Jak poruszać się w świecie zamówień publicznych w 2021 roku?

Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie postępowania wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. będą się nadal toczyć według starych reguł, czyli zgodnie z przepisami uchylonej ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Momentem zakończenia postępowania jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnienie, z tym że zawarcie umowy nie stanowi już czynności w postępowaniu.

Przepisy dotychczasowe stosuje się też do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. albo w wyniku postępowań wszczętych przed tym dniem, w tym do umów szczegółowych zawieranych w oparciu o umowę ramową zawartą w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Odwołania i skargi na orzeczenie KIO są rozpatrywane według dotychczasowych przepisów, jeśli zostały wniesione przed 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach prowadzonych w oparciu o dotychczasowe przepisy.

UWAGA: Jeżeli odwołanie lub skarga są wnoszone począwszy od 1 stycznia 2021 r., to stosuje się do nich przepisy nowego p.z.p., nawet jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o przepisy dotychczasowe.

Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na zmienioną wysokość opłaty od skargi w postępowaniach skargowych (trzykrotność wpisu wniesionego od odwołania), właściwość sądu oraz termin wniesienia skargi, który został wydłużony z 7 do 14 dni (art. 580). Odwołanie przysługuje obecnie od każdej czynności zamawiającego, bez względu na wartość postępowania (art. 513). Wysokość wpisu od odwołania nie uległa zmianie. Inaczej uregulowane zostały za to kwestie dotyczące pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym (art. 510).

Aktualne przepisy regulujące postępowanie odwoławczepostępowanie ze skargi do sądu, a także nasze komentarze do tych przepisów można sprawdzić na stronie komentarzpzp.pl.

Jeżeli strony umowy o zamówienie publiczne zawartej w oparciu o dotychczasowe przepisy są w sporze, a żadna z nich nie wniosła jeszcze powództwa do sądu, to zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 nowej ustawy. Podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy nie jest jednak wówczas obowiązkowe i art. 593 nowej ustawy nie stosuje się.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy. Cześć nowych rozporządzeń została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, ale nie wszystkie rozporządzenia wykonawcze zostały już wydane. Do dnia publikacji niniejszego tekstu wydane zostały następujące rozporządzenia:

Należy też pamiętać, że pierwotny tekst nowej ustawy p.z.p. z 11 września 2019 r. został już kilkakrotnie znowelizowany. Ujednolicony tekst nowego p.z.p. opublikowany przez Urząd Zamówień Publicznych uwzględnia już zmiany wprowadzone ustawami:

  • z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 marca 2021 r.)
  • z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wejście w życie 1 stycznia 2021 r.)
  • z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 4 września 2022 r.)
  • z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 stycznia 2021 r.).

Ponadto 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany do nowego p.z.p. wynikające z art. 142 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 22 grudnia 2020 r. Na ich podstawie zostaną znowelizowane art. 508 ust. 2art. 580 ust. 2 nowej ustawy p.z.p.

Nowe Prawo zamówień publicznych komentujemy na bieżąco w naszym żywym komentarzu do nowego PZP. Jest to publikacja dostępna w internecie bez żadnych ograniczeń i bezpłatna. Ruszyliśmy w styczniu 2020 r. z komentarzami do 135 tekstów, po czym komentarz stale się rozrastał. Obecnie skomentowane są już wszystkie przepisy ustawy. Komentarz, jak i treść samej ustawy, będziemy stale aktualizować i rozbudowywać, tak aby prezentowane przez nas informacje były zawsze aktualne.

Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy