Przygotowanie dokumentów transakcyjnych i negocjacje

 
 

Po uzyskaniu, w toku analizy prawnej, informacji o przedmiocie transakcji, strony rozpoczynają negocjacje w celu ustalenia obopólnie satysfakcjonującej ceny oraz struktury transakcji (tj. warunków, na jakich nastąpi przeniesienie tytułu prawnego do przedmiotu transakcji).

Często spotykanym modelem jest podpisanie umowy zobowiązującej lub umowy warunkowej, w której wyszczególnione są warunki, od których spełnienia zależy podpisanie umowy ostatecznie przenoszącej przedmiot transakcji na nabywcę lub samo przejście przedmiotu transakcji na nabywcę.

Warunkiem takim może być np. uzyskanie zezwolenia na koncentrację czy na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Dodatkowe warunki mogą wynikać z biznesowych ustaleń pomiędzy stronami i dotyczyć np. wcześniejszej restrukturyzacji zatrudnienia lub finansowania działalności.