Progi unijne PZP 2020 – w dół


Progi unijne i średni kurs euro do przeliczenia kwot progowych w euro na złotówki od już 1 stycznia 2020 r. będą niższe. Niektóre dotychczasowe zamówienia krajowe przekroczą więc progi unijne.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 370 z 31 października 2019 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Określa on wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których zgodnie z art. 11 ust. 8 p.z.p. uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Obecnie przelicznik euro na złotówki wynosi 4,3117. Zostanie on z dniem 1 stycznia 2020 obniżony do 4,2693. Przeliczając szacunkową wartość zamówienia na euro, osiągniemy zatem większą wartość niż dotychczas.

Jednocześnie obniżeniu ulegną progi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. Obecny próg dotyczący zamówień na roboty budowlane w kwocie 5 548 000 euro wyniesie od 1 stycznia 2020 r. 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł. Z kolei najniższy, wynoszący obecnie 144 000 euro próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, zostanie obniżony do kwoty 139 000 euro (w przeliczeniu 593 433 zł netto).

Pozostałe progi zmienią się następująco:

  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych obniży się z 221 000 euro do 214 000, co stanowić będzie równowartość kwoty 913 630 zł,
  • próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obniży się z 443 000 euro do 428 000 euro, co stanowić będzie równowartość kwoty 1 827 260 zł,
  • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi organizowane przez zamawiających klasycznych będą zamówieniami unijnymi powyżej.

Progi zamówień na usługi społeczne pozostaną bez zmian: 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych oraz 1 000 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W związku z obniżonym przelicznikiem będą miały jednak w efekcie niższą wartość wyrażoną w złotych (odpowiednio 3 201 975 zł oraz 4 269 300 zł).

Niebawem zostaną ogłoszone nowe rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych [aktualizacja: rozporządzenia te, odpowiednio z 16 grudnia 2019 r. i z 18 grudnia 2019 r., zostały ogłoszone Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2019 r. pod pozycjami 2450 oraz 2453].

Należy pamiętać, że prowadzenie postępowania o wartości równej lub wyższej niż wskazane wyżej progi wiąże się nie tylko z koniecznością zastosowania innego publikatora, ale również z obowiązkiem zapewnienia zgodności z przepisami wyznaczającymi inne formalności związane z prowadzonym postępowaniem, takie jak na przykład postępowanie elektroniczne, obowiązek złożenia JEDZ, dłuższe minimalne terminy składania ofert, dłuższy maksymalny termin związania ofertą, a również dostępność odwołania w pełnym zakresie.

Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy