Prawa i obowiązki podatnika w trakcie postępowania podatkowego


 
 

Każdy podatnik musi pamiętać, że zgodnie z generalnymi zasadami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jego obowiązkiem jest ponoszenie świadczeń publicznych. Jednak w przypadku bezprawności działania organu państwowego należy mieć świadomość, że istnieją mechanizmy gwarantujące możliwość bronienia swojej racji.

Podatnik ma prawo:

  • brać czynny udział samodzielnie czy też przez pełnomocnika we wszelkich czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe, w postępowaniach, które dotyczą bezpośrednio jego sprawy;
  • zostać poinformowany przez organ podatkowy oraz uzyskać od organu podatkowego wszelkie wyjaśnienia o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania prowadzonego w jego sprawie; organ podatkowy powinien przy tym wyjaśnić podatnikowi zasadność przesłanek, którymi kierował się przy załatwianiu sprawy;
  • zostać pouczony o przysługujących mu środkach odwoławczych;
  • zaskarżyć decyzje lub postanowienia organów podatkowych, z którymi się nie zgadza;
  • żądać załatwienia sprawy w formie pisemnej; informacja uzyskana od urzędnika nie jest dla podatnika informacją wiążącą.

Podatnik ma obowiązek:

  • przestrzegać terminów proceduralnych;
  • odpowiadać na wezwania organów podatkowych i sądów administracyjnych w wyznaczonym terminie.