Prawa i obowiązki kontrolowanego


 
 

Prawa kontrolowanego

Każdy kontrolowany ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu kontrolnym. Może w szczególności składać wszelkie wyjaśnienia, które uważa za istotne w sprawie, jak również przedstawiać własne wnioski dowodowe (również z przesłuchania świadka) oraz żądać uwzględnienia wskazanych dokumentów lub innych dowodów materialnych.

Aktywna postawa kontrolowanego niejednokrotnie wpływa na wyniki przeprowadzonej kontroli.

Pomimo swobody, jaką inspektor kontroli skarbowej ma w zakresie gromadzenia i oceny dowodów, kontrola podlega także określonym rygorom formalnym, do których przestrzegania kontrolujący są zobowiązani. Kontrolowany może we własnym zakresie sporządzać notatki z przebiegu kontroli. Warto przy tym pamiętać, że ewentualne naruszenie procedury przez kontrolujących może być następnie podstawą zarzutów kontrolowanego co do wyniku kontroli oraz późniejszych rozstrzygnięć.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Kontrola może być dokonywana wyłącznie w obecności osób upoważnionych przez kontrolowanego.

W trakcie kontroli w spółce obecny może być zewnętrzny prawnik lub inny zewnętrzny specjalista z danej dziedziny objętej kontrolą, także w czasie nieobecności osób z personelu zarządzającego.

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany jest obowiązany, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz innym ewentualnie upoważnionym osobom wykonanie wszystkich czynności uznawanych za niezbędne do zagwarantowania skuteczności kontroli.

Niezależnie od tej ogólnej zasady przepisy wskazują także szczegółowo zakres obowiązków kontrolowanych. Kontrolowani są mianowicie zobowiązani:

 • wskazać na piśmie osobę upoważnioną do reprezentowania spółki w trakcie kontroli, zwłaszcza w czasie nieobecności osób z personelu zarządzającego, niezwłocznie po doręczeniu przez inspektora upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
 • udostępnić obiekty i urządzenia służące do prowadzenia gier losowych;
 • zapewnić wgląd w dokumentację i umożliwić sporządzanie kopii niezbędnych dokumentów;
 • umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie dźwiękowe może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
 • udostępnić środki łączności lub konieczne środki techniczne, jakimi kontrolujący dysponuje, w zakresie czynności związanych z wykonywaną kontrolą;
 • udzielać wszystkich wyjaśnień w sprawach mieszczących się w zakresie kontroli;
 • zapisywać informacje o wszczęciu kontroli w książce kontroli, którą należy prowadzić i przechowywać, jak również udostępniać organom kontroli na ich żądanie.