Pełnomocnicy


Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Kim jest aplikant? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych? Co obejmuje tajemnica zawodowa?

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Obecnie różnica sprowadza się do odrębności samorządów zawodowych. W Polsce działają dwa samorządy zawodowe zrzeszające pełnomocników profesjonalnych – osobny dla adwokatów i dla radców prawnych.

Do połowy 2015 r. różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami prawniczymi objawiała się w prawie do występowania w charakterze obrońcy w procesie karnym – obrońcami mogli być wyłącznie adwokaci. Obecnie w związku ze zmianą Kodeksu postępowania karnego również radcowie prawni mogą występować jako obrońcy w postępowaniu karnym. W związku z tym obecnie nie ma formalnych różnic w uprawnieniach między dwoma zawodami.

Co do zasady adwokaci i radcowie prawni wykonują zawód w indywidualnych kancelariach lub spółkach osobowych zrzeszających prawników z jednego lub obu samorządów zawodowych.

Po zdaniu stosownego egzaminu prawnicy zagraniczni mogą zostać wpisani na listę adwokatów albo radców prawnych.

Kim jest aplikant?

W kancelariach prawniczych (zarówno adwokackich, jak i radcowskich, niezależnie od ich wielkości) znaczna część pracy wykonywana jest przez aplikantów adwokackich lub radcowskich. Aplikacja w przypadku obu zawodów prawniczych trwa obecnie 3 lata. Aplikantem może zostać osoba, która ukończyła wyższe magisterskie studia prawnicze i zdała egzamin wstępny na aplikację. Dopiero po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego (adwokackiego lub radcowskiego) prawnik (aplikant) uzyskuje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, w zależności od wybranej aplikacji.

Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych?

Co do zasady prawnicy w Polsce pracują w systemie godzinowym, jednakże często spotykane są także rozliczenia na zasadzie ryczałtu. Uzależnianie wynagrodzenia od odniesionego sukcesu (tzw. success fee) jest krytykowane przez władze samorządów zawodowych i w związku z tym nie jest stosowane w praktyce kancelarii, choć zostało częściowo dopuszczone w najnowszym ustawodawstwie (ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przewiduje, że wynagrodzenie pełnomocników – z tytułu prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym, potocznie zwanej „pozwem zbiorowym” – może być określone jako nie więcej niż 20 procent wygranej kwoty).

Co obejmuje tajemnica zawodowa?

Wszelkie informacje uzyskane przez adwokatów lub radców prawnych w związku z prowadzeniem sprawy klienta chronione są tajemnicą zawodową. Dotyczy to w szczególności zawartości akt sprawy i dokumentów przekazanych przez klienta.

Reguła ta znajduje zastosowanie jedynie do dokumentów będących w posiadaniu adwokatów lub radców prawnych. Dokumenty sporządzone przez pełnomocników profesjonalnych, po ich przekazaniu klientom, nie korzystają z ochrony. Z tego względu doradzamy naszym klientom, by po zapoznaniu się z treścią opinii lub innego dokumentu zawierającego informacje poufne przechowywali je w sposób umożliwiający wyraźne oznaczenie ich jako akt należących do prawników.

Ani adwokat, ani radca prawny nie mogą zeznawać w charakterze świadka w związku z posiadaną przez siebie wiedzą dotyczącą spraw klientów. Jednakże zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą zostać zwolnieni przez sąd z zachowania tajemnicy w okolicznościach ściśle określonych w przepisach prawa. Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy są wierni tradycyjnemu pojmowaniu tajemnicy zawodowej i nadają absolutny priorytet utrzymaniu zaufania, jakim obdarzają ich klienci.

Istnieją też przepisy przewidujące obowiązek zgłoszenia przez prawników pewnych informacji do określonych instytucji, np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.