Odpis z KRS bezpłatnie z internetu


Od 1 stycznia 2012 r. Centralna Informacja KRS ma obowiązek bezpłatnego udostępniania w internecie aktualnych (a nie – jak dotąd – tylko podstawowych) informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych.

Nowe obowiązki zostały nałożone na Centralną Informację KRS nowelizacją przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co istotne, wykonany samodzielnie przez użytkownika wydruk komputerowy z systemu, w którym będą udostępnione informacje, będzie miał moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez CI KRS, pod warunkiem że będzie zawierał dane określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 297, poz. 1760), a mianowicie:

  • wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • identyfikator wydruku.

Wydruk taki musi mieć też formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia.

W praktyce CI KRS nadal pracuje nad wdrożeniem systemu, który zostanie uruchomiony prawdopodobnie w II kwartale br.

Tomasz Michalczyk, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy