Odbiorcy przemysłowi będą mogli sami rozliczać kolorowe certyfikaty


Warunkiem jest jednak złożenie do Prezesa URE stosownego oświadczenia w ciągu dwóch tygodni od wejścia w życie małego trójpaku energetycznego.

14 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, potocznie zwaną „małym trójpakiem”. Ustawa weszła w życie w dniu 11 września 2013 r.

Ustawa wprowadza m.in. definicję odbiorcy przemysłowego. Zgodnie z ustawą odbiorcą przemysłowym jest odbiorca końcowy, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie:

 1. wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,
 2. produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,
 3. produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 4. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 5. produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 6. produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 7. produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
 8. produkcji metali,
 9. produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 10. produkcji żywności.

Odbiorcami przemysłowymi będą zarówno członkowie giełdy towarowej, jak i podmioty, które nie są członkami giełdy i dokonują transakcji zakupu energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych.

Zgodnie z ustawą odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt pozyskania energii elektrycznej wyniesie nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, będą mogli samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia. W celu realizacji powyższego prawa odbiorcy przemysłowi powinni złożyć stosowane oświadczenia do Prezesa URE w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 25 września 2013 r.).

W bieżącym roku zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia dla odbiorcy przemysłowego został określony na poziomie 12%, a dla świadectw pochodzenia z kogeneracji na poziomie 0,9%, w stosunku do ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek od dnia wejścia w życie ustawy (11 września 2013 r.)

Ponadto wobec odbiorców przemysłowych złagodzony zostaje obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia. Proponowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie niekorzystnych skutków dla działających w Polsce energochłonnych branż przemysłu, wynikających z ponoszenia przez nie wysokich kosztów funkcjonowania systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji.

Możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w ograniczonej ilości będą mieli odbiorcy przemysłowi, którzy złożyli stosowne oświadczenie oraz w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego prawa zużyli:

 1. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 12% wartości ich produkcji – odbiorcy tacy będą mogli uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia odpowiadające 20% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji prawa;
 2. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 7% i nie więcej niż 12% wartości ich produkcji – odbiorcy tacy będą mogli uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia odpowiadające 60% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji prawa;
 3. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł nie mniej 3% i nie więcej niż 7%, wartości ich produkcji – odbiorcy tacy będą mogli uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia odpowiadające 80% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji prawa.

Przez wartość produkcji rozumie się przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu.

Ustawa wprowadza wobec przedsiębiorców korzystających z możliwości samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia obowiązek sprawozdawczy wobec Prezesa URE.

Przepisy o ograniczeniu prawa uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia będą mogły być stosowane dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem. Zgodnie z przepisami Komisja Europejska ma dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie notyfikowanej pomocy publicznej. Okres ten liczy się od momentu, w którym Komisja uzyska komplet informacji niezbędnych do oceny zgodności notyfikowanej pomocy ze wspólnym rynkiem.

Marek Dolatowski, Karol Czuryszkiewicz, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy