Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne


Ostateczny kształt ustawy jest ostro dyskutowany w środowisku. W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono 1340 uwag do ustawy. Do tego dojdą jeszcze uwagi zgłoszone w toku konsultacji międzyresortowych.

W dniach 3-4 kwietnia 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja na temat projektu ustawy Prawo energetyczne, poświęcona omówieniu zagadnień podniesionych w uwagach zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.

Podstawą do dyskusji był 557-stronicowy dokument obejmujący 1340 uwag zgłoszonych przez wszystkie istotne firmy z sektora, a także stowarzyszenia branżowe, m.in. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Energetycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Izbę Gospodarczą Gazownictwa, a także Krajową Izbę Gospodarczą.

Przedmiotem konferencji były następujące zagadnienia: przyłączanie do sieci (koszty, procedura, farmy wiatrowe na morzu), umowy (generalna umowa dystrybucyjna, umowa kompleksowa, sprzedaż z urzędu), odbiorca wrażliwy, sprzedaż awaryjna, system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, jednostki rezerwy interwencyjnej, przetargi na nowe moce wytwórcze, działalność planistyczna w energetyce, planowanie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w gminach, finansowanie oświetlenia, Operator Informacji Pomiarowej (struktura, przepływ danych, zakres i harmonogram przedsięwzięcia), niezależność Prezesa URE, Rzecznik Praw Odbiorców, zasady kształtowania taryf, komisje kwalifikacyjne, magazynowanie energii elektrycznej, mikroinstalacje dla źródeł konwencjonalnych i samochody elektryczne, rozporządzenie UE w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT), rejestr podmiotów i transakcji, akty delegowane, postępowanie oraz kary.

Dyskusja skupiła się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych, takich jak przyłączenie źródeł (w szczególności odnawialnych źródeł energii) do sieci, kierunek zmian przepisów ustawy w tym zakresie, zasady budowy i eksploatacji jednostek rezerwy interwencyjnej oraz organizacja przetargów na nowe moce wytwórcze. Oprócz tego omawiano zasady działania operatora informacji pomiarowej ze szczególnym uwzględnieniem uprawnienia do korzystania z danych pomiarowych i przetwarzania tych danych przez podmioty obowiązane do przekazywania tych danych operatorowi. Przedmiotem dyskusji były także zasady kształtowania taryf, w tym możliwości wprowadzenia elastycznej, możliwej do szybkiej zmiany taryfy.

Dyskusja dotyczyła również procedury rozstrzygania sporów. W obecnym stanie prawnym spory na gruncie prawa energetycznego rozstrzygane są przez Prezesa URE, od którego decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Postulowano wprowadzenie zmian umożliwiających przyspieszenie i zwiększenie efektywności procedur odwoławczych.

Ministerstwo do połowy 2012 roku chce przekazać uzgodniony projekt do Parlamentu.

Weronika Pelc, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy