Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System S.A.


22 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.

W nowej instrukcji przygotowanej przez Gaz-System zawarte zostały zmiany wynikające z obowiązku jej dostosowania do wymogów prawa unijnego, określonych między innymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. dotyczącej zmiany załącznika 1 do rozporządzenia nr 715/2009 Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Zatwierdzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

a) wprowadzenia mechanizmu nadsubskrypcji i wykupu przepustowości

Mechanizm nadsubskrypcji doprowadzi do zwiększenia zdolności przesyłowej Gaz-Systemu. Operator będzie mógł oferować użytkownikom zdolność przesyłową przekraczającą możliwości techniczne danego punktu transgranicznego, przy jednoczesnym stosowaniu rynkowej procedury wykupu. Z kolei procedura wykupu będzie stosowana wtedy, gdy w danej dobie gazowej zarezerwowane przepustowości przekroczą zdolności techniczne danego połączenia. Procedura ta umożliwi użytkownikom sieci oferowanie Gaz-Systemowi zarezerwowanej zdolności dla danego połączenia, która następnie może być przedmiotem odsprzedaży innym uczestnikom ruchu.

b) możliwości rezygnacji przez użytkowników systemu z przydzielonej przepustowości

Zgłoszenie w dowolnym czasie zamiaru rezygnacji z przydzielonej przepustowości pozwoli na korzystanie z niej do momentu odsprzedania przepustowości przez Gaz-System innemu użytkownikowi systemu.

c) wprowadzenia mechanizmu opartego na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać”

Mechanizm oparty na powyższej zasadzie będzie polegać na odebraniu użytkownikowi systemu praw do zarezerwowanych zdolności przesyłowych, gdy nie są one przez dłuższy czas wykorzystywane.

d) wprowadzenia zapisów, które umożliwiają uruchomienie na Towarowej Giełdzie Energii rynku gazu dnia bieżącego

Mechanizm ten jest dalszym krokiem na drodze uwolnienia rynku gazu w Polsce. Rynek dnia bieżącego będzie funkcjonował równolegle do działającego już rynku gazu dnia następnego.

e) ustanowienia przydziału przepustowości w trybie aukcji jako podstawowej i jedynej metody przydziału przepustowości w punktach transgranicznej wymiany gazu

Przydział przepustowości w transgranicznych punktach wymiany gazu będzie udostępniony w procedurze aukcji i użytkownicy systemu nie będą składać wniosków o jej przydział.

f) wprowadzenia punktu wzajemnego połączenia na granicy z systemem gazociągów tranzytowych – Jamał

Fizyczne punkty wejścia i wyjścia do Systemu Gazociągów Tranzytowych – punkt Włocławek i punkt Lwówek – utworzą tzw. punkt wzajemnego połączenia. Przepustowość punktów Włocławek i Lwówek sprzedawana będzie łącznie, jako przepustowość jednego punktu wzajemnego połączenia.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci weszła w życie w dniu 23 listopada 2013 r.

Marek Dolatowski, Karol Czuryszkiewicz, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy