Nie zarejestrujesz skrótowca, jeśli odpowiada nazwie rodzajowej


Znaki towarowe składające się ze skrótu i towarzyszącej mu pełnej nazwy o charakterze opisowym, będącej rozwinięciem skrótu nie mają zdolności odróżniającej.

Wyrok TSUE z 15 marca 2012 r., sygn. akt C-90/11 i C-91/11

Omawiana sprawa dotyczyła zdolności rejestracyjnej znaków „Multi Markets Fund MMF” oraz „NAI – Der Natur Aktien Index”. Kombinacje wyrazów zawartych w znakach towarowych miały oznaczać w pierwszym przypadku − fundusz inwestycyjny działający na kilku rynkach finansowych, w drugim zaś − indeks giełdowy obejmujący akcje spółek o orientacji ekologicznej. Niemiecki urząd do spraw patentów i znaków towarowych (dalej „Urząd”) zakwestionował ww. zgłoszenia, wskazując na opisowy charakter znaków. Opisowego charakteru znaków nie wyłączały − zdaniem Urzędu − skrótowce złożone z początkowych liter słów użytych w znakach. Zgłaszający z kolei argumentował, że użyte w znakach elementy w postaci pojedynczych liter mogą odpowiadać wielu skrótom, co wyklucza przypisanie im opisowego charakteru.

Urząd zwrócił się do TSUE z wnioskiem o przeprowadzenie wykładni stosownych przepisów. Urząd zapytał, czy może zostać zarejestrowane oznaczenie słowne składające się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i ciągu liter, który − rozpatrywany odrębnie − nie ma charakteru opisowego, jeżeli ten ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wyrażenia mającego charakter opisowy.

W niniejszej sprawie należy zauważyć, że w obu przypadkach trzy wielkie litery stanowiące część zgłaszanego znaku, tj. odpowiednio ‚MMF’ i ‚NAI’, stanowią inicjały kombinacji wyrazów, do których są dołączone.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego – ze względu na brak charakteru odróżniającego i opisowy charakter wówczas, gdy zgłoszony słowny znak towarowy składa się z połączenia kombinacji wyrazów mającej opisowy charakter i ciągu liter, nawet jeśli ciąg ten, rozpatrywany odrębnie, nie ma charakteru opisowego. Jeżeli bowiem ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrótowiec wspomnianej kombinacji i składa się z pierwszych liter każdego wyrazu tej kombinacji, to dany znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy elementów. Z tego względu cały znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego.

Skrótowce (ciągi liter) są rejestrowane jako znaki towarowe stosunkowo często. Ze względu na ich szczególny charakter urzędy rejestrowe wypracowały szereg zasad dotyczących oceny ich zdolności odróżniającej, a także zasad porównywania podobnych skrótowców.

Omawiany wyrok uzupełnia dotychczasowy dorobek o warunki rejestracji skrótowca wraz z pełną nazwą. Rozstrzygnięcie TSUE jest jak najbardziej uzasadnione. Możliwość rejestracji skrótowca nazw opisowych mogłaby ograniczać prawo innych przedsiębiorców do korzystania z nich.

Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy