Monitor Sądowy i Gospodarczy trafi na makulaturę


Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy znoszącym ciążący na przedsiębiorcach wymóg przechowywania papierowych egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Wśród wielu ciążących na przedsiębiorcach obowiązków przewidzianych w polskim prawie funkcjonuje między innymi określony art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego wymóg przechowywania w lokalu siedziby przedsiębiorcy numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego („MSiG”), w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

Dla porządku należy wskazać, że ogłoszeniu w MSiG podlegają co do zasady wpisy do rejestru przedsiębiorców KRS, ogłoszenia wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych itp.

O ile przed 1 lipca 2012 roku (kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia) wspomniany wymóg miał pewne uzasadnienie praktyczne (wobec ograniczonego dostępu do treści ogłoszeń zamieszczanych w MSiG), to już po tej dacie trudno się go dopatrywać. Zarówno bowiem archiwalne, jak i obecne numery MSiG są udostępniane bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, nowe numery tego dziennika w ogóle nie ukazują się już w formie papierowej.

Jakkolwiek dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy nie towarzyszy żadna sankcja (tj. paradoksalnie przedsiębiorca postępujący w sposób sprzeczny z ustawą nie tylko nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, ale w istocie wręcz zyskuje za sprawą braku konieczności nabywania archiwalnych wydań MSiG i ich przechowywania), to postulat jego nowelizacji wydaje się w pełni uzasadniony.

Tym bardziej więc pochwalić wypada najnowszą inicjatywę ustawodawczą rządu, zmierzającą do zmiany ustawy, w szczególności w drodze uchylenia ww. przepisu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, wniesionym do Sejmu z końcem maja 2013 roku, zniesienie obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców numerów MSiG, w których są opublikowane ogłoszenia ich dotyczące, będzie faktycznie obejmowało wszystkie (w tym również archiwalne) wydane numery tego dziennika.

Ponieważ proponowane przepisy nie nakładają żadnych nowych obowiązków na obywateli, a wręcz przeciwnie – znoszą niektóre z nich, przewidziano dla nich krótki, bo zaledwie 14-dniowy okres vacatio legis.

Maciej Szewczyk, Grupa Transakcyjna kancelarii Wardyński i Wspólnicy