Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej


Często po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przed wydaniem pozwolenia inwestycyjnego (np. na budowę) okazuje się, że należy zmodyfikować przedsięwzięcie, którego dotyczy wspomniana decyzja. Czy w takiej sytuacji trzeba ją zmienić?

Czasami wystarczy uwzględnienie konkretnej modyfikacji w toku ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Najczęściej jednak wymagane będzie przeprowadzenie procedury zmiany decyzji środowiskowej.

Od lipca 2010 roku uzyskanie zmiany decyzji środowiskowej jest łatwiejsze, gdyż nie jest już konieczne wyrażenie zgody na taką zmianę przez wszystkie strony postępowania. Wystarczy zgoda strony, która złożyła wniosek, lub podmiotu, na który taka decyzja została przeniesiona. Jest to bardzo istotne ułatwienie, gdyż w przypadku postępowań, w których uczestniczyła znaczna liczba stron, uzyskanie takiej zgody było w praktyce niemożliwe. Zgoda ta nie mogła być również domniemana.

Należy jednak pamiętać, że mimo wspomnianego ułatwienia zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie z reguły wymagała ponownego przejścia przez określone etapy wymagane w procesie uzyskiwania nowej decyzji, w tym przede wszystkim przez procedurę udziału społeczeństwa. Oznacza to również, że brak formalnego wymogu wyrażenia zgody nie uniemożliwia stronom udziału w postępowaniu.

Natomiast w przypadku zmiany podmiotu zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie wystarczające jest przeniesienie praw i obowiązków z uzyskanej decyzji środowiskowej. Organ przenosi decyzję na rzecz innego inwestora za zgodą jej dotychczasowego adresata. Co ważne, stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są wyłącznie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji, co znacznie przyspiesza procedurę.

Czasami zmiany przedsięwzięcia są tak dalece idące, że nie wystarczy przeniesienie lub zmiana decyzji, lecz konieczne będzie uzyskanie zupełnie nowej. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przede wszystkim w przypadku zasadniczej zmiany lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dominik Wałkowski, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 11 stycznia 2012 roku w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej