Kontrola skarbowa w firmie


 
 

Wszczęcie kontroli skarbowej

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia.

Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.

Podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej wszczęcie postępowania kontrolnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola skarbowa może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie

Organy kontroli skarbowej, podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej, zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego winno zawierać: oznaczenie organu, który wszczyna kontrolę, datę i miejsce wystawienia zawiadomienia, oznaczenie kontrolowanego przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Postępowanie kontrolne bez zawiadomienia

Zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie zawiadamia się przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, w przypadku gdy:

  • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
  • kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości;
  • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
  • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Upoważnienie

Inspektor kontroli skarbowej prowadzący postępowanie kontrolne winien przedstawić imienne upoważnienie do jej przeprowadzenia oraz okazać legitymację służbową.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli winno wyraźnie wskazywać: podstawę prawną kontroli, organ kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników wykonujących czynności kontrolne, numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników, oznaczenie kontrolowanego, datę rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, zakres kontroli. Powinno być też opatrzone podpisem osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Upoważnienie winno także zawierać pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową.

Czynności kontrolne

Czynności kontrolne przeprowadzane są w większości przypadków w siedzibie kontrolowanego, a także w innych miejscach, w których prowadzi on kontrolowaną działalność oraz w miejscach przechowywania stosownej dokumentacji.

Reprezentacja kontrolowanego

W trakcie kontroli kontrolowanego reprezentują przede wszystkim osoby upoważnione do składania oświadczeń w jego imieniu, takie jak członkowie zarządu, prokurenci oraz osoby upoważnione przez zarząd. Również doradca podatkowy, radca prawny i adwokat mogą reprezentować kontrolowanego w trakcie kontroli, jeśli zostanie im udzielone w tym zakresie odpowiednie pełnomocnictwo.

Podstawa prawna

Przy dokonywaniu czynności kontrolnych stosuje się przede wszystkim przepisy o kontroli skarbowej zawarte w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Odpowiednie zastosowanie do kontroli skarbowej mogą mieć również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ustawa o swobodzie działalności gospodarczej będzie miała pierwszeństwo przed przepisami Ordynacji podatkowej.