Komisja Europejska wzywa Austrię do zniesienia ograniczeń w dostępie do środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych


25 stycznia 2018 r. Komisja wysłała do Austrii formalne wezwanie do usunięcia uchybień w sprawie ograniczeń, jakie wprowadza prawo krajowe dla wykonawców w zakresie prawa do kontroli działań podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z informacją KE obowiązujące w Austrii przepisy nakładają na wykonawców obowiązek przeprowadzenia konsultacji z organem pojednawczym przed złożeniem odwołania od czynności zamawiającego. Ustawodawstwo austriackie uniemożliwia również zastosowanie skutecznych środków zabezpieczających na czas trwania takiego postępowania pojednawczego i umożliwia instytucji zamawiającej zawarcie umowy w sprawie zamówienia po upływie czterech tygodni, nawet jeśli nie osiągnięto porozumienia.

Zdaniem Komisji praktyki te są sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi stosowania procedur odwoławczych, jakie określa dyrektywa 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych w sprawie środków odwoławczych).

Funkcjonowanie systemów odwoławczych w zamówieniach publicznych w krajach członkowskich UE było przedmiotem raportu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP).

Wskazano w nim m.in., że zgodnie z austriackim prawem zamówień publicznych wniesienie odwołania od czynności zamawiającego nie powoduje zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Możliwość taka istnieje jedynie, gdy sąd pierwszej instancji uwzględni wniosek wykonawcy o udzielenie zabezpieczenia i wyda zarządzenie o zawieszeniu zawarcia umowy.

W raporcie SPZP podano także, że ustawowy termin na wydanie orzeczenia w sprawie z zakresu zamówień publicznych przez organ pierwszej instancji to 6 tygodni, niemniej w praktyce orzeczenia zostają wydane z jego przekroczeniem. Podano także, że prawo krajowe w Austrii nie przewiduje możliwości kwestionowania rozstrzygnięcia wydanego w sprawie z zakresu zamówień publicznych przez organ drugiej instancji. Możliwość taką mają zamawiający i wykonawcy w zdecydowanej większości państw członkowskich. Warto wskazać, że podobnie jak w Austrii, także w Polsce możliwość kwestionowania orzeczenia organu II instancji (czyli sądu okręgowego) nie przysługuje, bowiem ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje, że orzeczenie takie może zaskarżyć wyłącznie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Austria ma teraz dwa miesiące na odpowiedź na argumenty Komisji. W przeciwnym razie Komisja może kontynuować postępowanie przeciwko Austrii i podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Mirella Lechna, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy