Komisja Europejska porządkuje system kodów CPV


Od 2008 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje usystematyzowana numeracja kodów CPV. Miała ona ujednolicić określanie przedmiotu zamówienia publicznego w różnych państwach członkowskich i przez to umożliwić wykonawcom z całej Unii startowanie w interesujących ich przetargach. Przez wiele lat kody CPV spełniały swoją rolę, jednak w ostatnich latach zauważono, że zamawiający coraz częściej nadają zamówieniom błędne kody. Dlatego Komisja Europejska postanowiła uporządkować system kodów CPV. Ogłoszenia z błędnie nadanym kodem nie będą publikowane na platformie TED.

Kody CPV (Common Procurement Vocabulary) wprowadzono na mocy rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Kody CPV odgrywają kluczową rolę w europejskim systemie zamówień publicznych, umożliwiając jednolite określanie przedmiotu zamówienia publicznego i ułatwiając wykonawcom sprawdzanie interesujących ich przetargów. Jak stwierdza Komisja Europejska, kod CPV jest jednym z najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania ogłoszeń w TED.

Zamawiający zaczęli jednak nadawać błędne kody CPV, kierując się wyłącznie przedmiotem zamówienia, a nie jego rodzajem. Skutkowało to złamaniem zasady przejrzystości i ograniczeniem konkurencji w przetargu. Według Komisji większość ogłoszeń z poprzednich lat została opublikowana pod niewłaściwym głównym kodem CPV. Tymczasem kod ten jest automatycznie zawarty w tytule ogłoszenia w TED i dlatego jest bardzo istotny przy wyszukiwaniu zamówień przez potencjalnych wykonawców.

Wykonawcy mieli coraz większe trudności z prawidłowym zidentyfikowaniem interesujących ich rodzajów zamówień, dlatego instytucje UE postanowiły uporządkować system nadawania kodów CPV. Pod koniec 2019 r. Komisja Europejska wprowadziła regułę (RULE = „R388”) nakazującą ściśle dostosować kod CPV do rodzaju zamówienia. Nałożony przez Komisję Europejską obowiązek ma zastosowanie podczas wypełniania formularza ogłoszenia na platformie TED i jest skierowany do zamawiających w całej Unii Europejskiej.

W zamówieniach publicznych wyróżniamy trzy rodzaje zamówień: o roboty budowlane, o usługi oraz o dostawy. Dotychczas poszczególne kody CPV nie były w zasadzie przyporządkowane do konkretnych rodzajów zamówień publicznych (tylko kody zaczynające się na 45 były przypisane do robót budowlanych). To powodowało nadawanie numerów CPV głównie na podstawie przedmiotu zamówienia, ale nie zawsze prawidłowo określano jego rodzaj.

Wprowadzona zmiana jednoznacznie przypisuje początkową liczbę kodu do rodzaju zamówienia. Od tej pory należy wybierać:

  • dla zamówień o dostawy: numery CPV zaczynające się od 0 do 44 lub 48;
  • dla zamówień budowlanych: numery CPV zaczynające się od 45;
  • dla zamówień o usługi: numery CPV zaczynające się od 49 do 98.

Okres na dostosowanie się do wprowadzonych zmian jest stosunkowo krótki, a skutkiem niedostosowania się do zmiany i nadania błędnego kodu CPV będzie nieopublikowanie ogłoszenia na platformie TED.

Już teraz (od 15 stycznia 2020 r.) odrzucane są wszystkie wstępne ogłoszenia informacyjne z niewłaściwym głównym kodem CPV. Od 15 kwietnia 2020 r. odrzucane będą niewłaściwie oznaczone ogłoszenia o zamówieniu. Od 15 lipca 2020 r. skutek ten będzie dotyczyć wszystkich pozostałych rodzajów ogłoszeń, które mogą być publikowane na platformie TED (np. ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, ogłoszeń o podwykonawstwie itd.). Zamawiający mają więc niewiele czasu na przyswojenie sobie nowych zasad opatrywania zamówień kodami CPV.

Cyprian Herl, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy