Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych


KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.

Komisja Nadzoru Finansowego, 9 sierpnia 2010 roku, po zakończonym postępowaniu ukarała małżeństwo za niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz przekroczenie progu 10 proc. głosów w spółce wskutek nabycia akcji bez ogłoszenia publicznego wezwania. Obowiązki takie wynikają z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Na każdego z małżonków nałożono karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Ustawa o ofercie nakłada obowiązki informacyjne na każdego, kto przekracza jeden z określonych procentowo w ustawie progów liczby głosów w spółce publicznej (najniższy z tych progów wynosi 5 proc., a najwyższy 90 proc.). Osoba taka powinna zawiadomić o osiągnięciu lub przekroczeniu progu KNF oraz samą spółkę. Termin na dokonanie tej czynności to co do zasady 4 dni robocze. Poza tym nabycie akcji takiej spółki, skutkujące zwiększeniem udziału w liczbie głosów o więcej niż 10 proc. w okresie krótszym niż 60 dni (wartości te wynoszą odpowiednio 5 proc. i 12 miesięcy w przypadku akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów to co najmniej 33 proc.) jest dopuszczalne tylko w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Oznacza to, że nie można znacznie zwiększyć udziału w spółce, kupując akcje na sesjach bez wezwania i powiadomienia o tym rynku i KNF.

Co więcej, takie same obowiązki spoczywają łącznie na podmiotach działających w porozumieniu co do nabywania akcji spółki, głosowania czy trwałej polityki wobec spółki. W przypadku niektórych z nich, np. małżonków, istnieje domniemanie co do istnienia takiego porozumienia. Oznacza to, że należy zsumować posiadane akcje i każda z osób musi dokonać samodzielnie zawiadomienia o tym, ile akcji posiada sama, a ile wspólnie. Takie właśnie domniemanie znalazło zastosowanie w przypadku małżonków ukaranych na posiedzeniu KNF z 9 sierpnia 2010 roku.

Już wcześniej KNF nakładała kary w podobnych sytuacjach. Tak na przykład w roku 2007 Komisja czterokrotnie nakładała na pary małżonków kary finansowe w wysokości od 15 000 zł do 200 000 zł. W tym ostatnim przypadku akcjonariusz przekroczył 73 proc. głosów w spółce publicznej bez ogłoszenia wezwania. W 2008 roku Komisja nałożyła na cztery osoby będące członkami rodziny (które także są objęte domniemaniem działania w porozumieniu) karę trzy razy po 30 000 i raz 60 000 za naruszenie przepisów o znacznych pakietach akcji. Kara za naruszenie obowiązków informacyjnych i przeprowadzania wezwań wynosi do 1 mln zł i może zostać nałożona odrębnie za każdy czyn.

Od decyzji wydanej przez KNF można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a od ponownie wydanej decyzji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.