Ile kosztuje postępowanie przed KIO?


Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniach o zamówienie publiczne jest Krajowa Izba Odwoławcza. Koszty postępowania przed KIO są inne niż przed sądem powszechnym. W pewnych okolicznościach strony mogą nawet nie ponieść żadnych kosztów.

Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje odwołanie do KIO od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli odwołanie nie zawiera braków formalnych, to podlega rozpoznaniu po uiszczeniu przez wykonawcę wpisu. Wysokość wpisu jest zróżnicowana w zależności od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

  • Wpis od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi oraz w konkursie wynosi:
    • 7 500 zł – jeżeli wartość zamówienia jestmniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Rozporządzenie);
    • 15 000 zł – jeżeli wartość zamówienia jestrówna kwotom określonym w Rozporządzeniu lub przekracza te kwoty.
  • Wpis od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane wynosi:
    • 10 000 zł – jeżeli wartość zamówienia jestmniejsza niż kwoty określone w Rozporządzeniu;
    • 20 000 zł – jeżeli wartość zamówienia jestrówna kwotom określonym w Rozporządzeniu lub przekracza te kwoty.

Wysokość wpisu w żadnym wypadku nie zależy od ilości podnoszonych w odwołaniu zarzutów. Do kosztów postępowania odwoławczego należą także uzasadnione koszty stron lub uczestników.

O kosztach postępowania odwoławczego KIO rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie zgodnie z podstawową regułą wyrażoną w ustawie Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) oraz w rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (rozporządzenie o kosztach). Reguła ta stanowi, że strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Pewnym odstępstwem od ww. reguły jest przepis p.z.p., w którym stanowi się, że uwzględnienie w całości zarzutów odwołania przez zamawiającego powoduje umorzenie postępowania oraz orzeczenie przez KIO o dokonaniu zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Jest to sytuacja korzystna dla zamawiającego, który nie ponosi wówczas zasadniczo kosztów postępowania. Jednakże nie zawsze uwzględnienie w całości zarzutów odwołania zwalnia zamawiającego od kosztów. Jeżeli bowiem uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, KIO zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.

Niektórzy autorzy podnoszą, że zamawiający, który uwzględnił część lub nawet większość zarzutów odwołania, ale nie mógł uwzględnić kilku pozostałych, ponieważ były np. niezgodne z prawem, jest w niekorzystnej sytuacji, gdyż KIO rozpozna wszystkie zarzuty, zaś zamawiający zostanie obciążony kosztami postępowania. Przytoczony pogląd jest błędny. Zgodnie z rozporządzeniem o kosztach w przypadku uwzględnienia odwołania przez KIO koszty zasądza się od zamawiającego na rzecz odwołującego. W przypadku odrzucenia albo oddalenia odwołania zasądza się od odwołującego na rzecz zamawiającego uzasadnione koszty zamawiającego. Jeżeli więc KIO uwzględniła odwołanie, to niezależnie od ilości uwzględnionych zarzutów od zamawiającego zostanie zasądzona jedna kwota równa kwocie wpisu powiększonej o uzasadnione koszty odwołującego. Obciążenie zamawiającego pozostaje więc jednakowe, bez względu na ilość uwzględnionych zarzutów.

Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy