Firma ponosi konsekwencje przekroczenia norm hałasu


Z obowiązujących regulacji wynika, że w określonych przypadkach przedsiębiorcy muszą się liczyć z ograniczeniami dotyczącymi emisji hałasu. Jakie praktyczne konsekwencje może ponieść firma za przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu?

Co do zasady dopuszczalne poziomy hałasu ustala się dla terenów określonych w przepisach, czyli przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjnowypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe.

Jeżeli zatem w sąsiedztwie zakładu występują takie tereny, należy się liczyć z ograniczeniami w emisji hałasu. Wskazanie, które tereny należą do poszczególnych kategorii, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy przejściowe przewidują, że do czasu takiego wskazania dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

Dla większości obszarów w Polsce nie uchwalono jednak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji organy oceniają, czy dany obszar należy do wskazanych wyżej kategorii terenów, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. W rezultacie również w stosunku do terenów nieobjętych miejscowym planem, jeżeli są faktycznie wykorzystywane na cele wskazane w przepisach, stosuje się normy określające dopuszczalny poziom hałasu. Należy pamiętać, że dopuszczalne poziomy hałasu ustala się jedynie dla terenów o wskazanym wyżej przeznaczeniu.

Konsekwencją przekroczenia w wyniku działalności zakładu dopuszczalnych norm hałasu jest wydanie przez organy administracji decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przekroczenie norm oznacza również z reguły konieczność ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych. Ich wymiar zależy od wysokości przekroczenia norm oraz od tego, czy do przekroczenia dochodzi w dzień czy w nocy, a także jak długo trwa naruszenie wymogów.

Dominik Wałkowski, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 27 października 2011 roku w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej