EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków


Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzję mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez statki nawet o 70 proc.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), będąca agendą Narodów Zjednoczonych zajmującą się w szczególności zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki, przyjęła w ubiegłym tygodniu przepisy wprowadzające Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Design Index – EEDI). Wprowadzenie EEDI nastąpi w drodze zmiany aneksu VI do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tzw. konwencja MARPOL).

Wskaźnik EEDI określa standardy techniczne narzucane stoczniom, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej określonych kategorii nowych statków, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 o około 25-35 proc. do roku 2030.

Wskaźnik ten, w uproszczeniu, ma stanowić iloraz wielkości emisji CO2 (tj. całkowitej emisji dwutlenku węgla w wyniku spalania paliwa) oraz tzw. pracy przewozowej (zależnej m.in. od nośności statku oraz jego maksymalnej prędkości).

Wskaźnik EEDI ma zacząć obowiązywać od roku 2013 i będzie miał zastosowanie do największych segmentów światowej floty handlowej, obejmując, zgodnie z szacunkami, około 70 proc. emisji z nowych statków.

Obecnie na żeglugę morską przypada około 3 proc. globalnych emisji CO2 wywołanych przez człowieka. W świetle danych IMO emisje te wzrosłyby o 150-250 proc. do roku 2050, gdyby nie przyjęto nowych regulacji.

Zgodnie z założeniami IMO wprowadzenie wskaźnika EEDI zmusi przemysł stoczniowy, by nowo budowane jednostki spełniały minimalny poziom sprawności energetycznej. Statki budowane w latach 2015-2019 będą musiały poprawić ją o 10 proc., w latach 2020-2024 o 20 proc., zaś po roku 2024 poprawa winna wynosić 30 proc. w stosunku do poziomu wyjściowego (tzw. Business as Usual – BAU).

Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy