Dla transakcji krajowych nie sporządzamy dokumentacji cen transferowych. Zazwyczaj.


Realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekracza określone przepisami progi, powinny zostać opisane w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przepisy przewidują jednak szereg wyjątków od tej zasady.

Transakcje nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT zostały wskazane w art. 11n. Prawdopodobnie najpopularniejszym wyłączeniem z obowiązku dokumentacyjnego jest to dotyczące transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (tzw. krajowych transakcji kontrolowanych) w roku podatkowym, w którym każdy z podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od CIT, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT,
  2. nie korzysta ze zwolnienia od CIT dla dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) lub dla dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT),
  3. nie poniósł straty podatkowej.

Wątpliwości dotyczące warunku określonego w punkcie 2

Podatnicy powzięli wątpliwość, czy mogą skorzystać z opisanego wyżej przywileju w sytuacji, gdy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu (ponoszą koszty i osiągają przychody z takiej działalności), ale nie osiągają dochodu, który korzystałby ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej określonym w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.414.2020.1.MS) okoliczność niekorzystania ze zwolnienia od CIT dla dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu należy interpretować literalnie.

Oznacza to, że wyłączenie od obowiązku sporządzenia dokumentacji będzie mogło znaleźć zastosowanie także wówczas, gdy np. jeden z podmiotów powiązanych prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu, ale w roku podatkowym, w którym realizowana jest transakcja kontrolowana, nie wykaże dochodów podlegających zwolnieniu od CIT.

Dopiero wygenerowanie dochodów korzystających z ww. zwolnienia sprawia, że wskazany warunek należy uznać za niespełniony. Wówczas konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Wątpliwości dotyczące warunku określonego w punkcie 3

Skorzystanie z przywileju niesporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowej uwarunkowane jest nieponiesieniem straty. Nie ulega wątpliwości, że warunek nieponiesienia straty odnosi się do straty podatkowej, a nie bilansowej. Dotyczy więc nadwyżki kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z danego źródła przychodów.

W roku podatkowym, w którym jest realizowana transakcja kontrolowana, żaden z podmiotów powiązanych nie może ponieść straty podatkowej ze źródła przychodów, do którego każdy z podmiotów powiązanych zalicza transakcję kontrolowaną.

Taka sytuacja zachodzi na przykład, gdy podmioty powiązane podniosą stratę podatkową ze źródła przychodów z zysków kapitałowych, nie ponosząc jednocześnie straty ze źródła przychodów z działalności operacyjnej, a transakcja kontrolowana wpływa na dochody podmiotów powiązanych ze źródła przychodów z działalności operacyjnej.

Powyższe okoliczności nie budzą już większych wątpliwości. Niedawno stanowisko opisane powyżej zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.405.2020.1.AR).

Informacja o cenach transferowych TPR

Nawet jeśli transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT należy ująć taką transakcję kontrolowaną w informacji o cenach transferowych (TPR). W takim przypadku informację o cenach transferowych (TPR) sporządza się w sposób uproszczony, z pominięciem ogólnych informacji finansowych podmiotu powiązanego, dla którego jest składana informacja, informacji dotyczących metod i cen transferowych oraz dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Mateusz Rowiński, Wojciech Marszałkowski, adwokat, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy