Dla przedsiębiorców energochłonnych ulga, dla innych obciążenie


Ministerstwo energii opublikowało projekt zmiany rozporządzenia taryfowego zmniejszający obciążenie opłatą jakościową część „dużych” odbiorców przemysłowych.

Dotychczas z preferencyjnej stawki opłaty jakościowej na poziomie 10% stawki nominalnej korzystali tylko najwięksi odbiorcy zużywający ponad 400 GWh energii elektrycznej rocznie wykorzystujący nie mniej niż 50% mocy umownej, co przekładało się na objęcie ulgą tylko 1,3 TWh energii rocznie (całkowite zużycie energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 164 TWh rocznie).

W reakcji na drożejącą energię elektryczną ministerstwo zaproponowało rozszerzenie ulgi. W uproszczeniu ma ona objąć tzw. „dużych” odbiorców przemysłowych ze zużyciem powyżej 100 GWh wskazanych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, czyli podmioty, których przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.

Ministerstwo proponuje jako kryterium przyznania ulgi wyliczenie wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej, tak samo jak przy ulgach dla odbiorców przemysłowych. Jednak możliwość zapłaty opłaty jakościowej po preferencyjnej stawce 10% nominalnej wartości przysługiwałaby tylko podmiotom ze współczynnikiem intensywności powyżej 20%.

Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa nowa ulga miałaby objąć 34 podmioty zużywające 13,11 TWh energii rocznie.

Ministerstwo zakłada, że wprowadzenie ulg dla wybranego grona odbiorców energochłonnych nie zmniejszy finansowych wpływów z tytułu opłaty. Oznacza to konieczność podniesienia stawki opłaty jakościowej dla odbiorców końcowych. Spowoduje to przeniesienie skutków finansowych na pozostałych odbiorców energii elektrycznej, w tym w szczególności na gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ministerstwo szacuje, że ulga spowoduje wzrost nominalnej stawki opłaty jakościowej o 1,19 zł/MWh (do poziomu 13,72 zł/MWh, wzrost o 9,5%), co dla gospodarstwa domowego spowoduje przeciętny wzrost rachunku o 2,56 zł.

Projekt trafił do konsultacji publicznych.

Marek Dolatowski, adwokat, praktyka sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy