Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?


Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) postanowieniem z 8 czerwca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 171/11, odrzucił skargę zamawiającego na zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych („Prezes UZP”) dotyczące ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń skarżącego co do wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uznając, iż wynik kontroli uprzedniej nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 3 § 4 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Z kolei skarga do sądu administracyjnego przysługuje na czynność lub akt podjęte w sprawie indywidualnej, skierowane do oznaczonego podmiotu administrowanego, dotyczące uprawnienia lub obowiązku tego podmiotu, o ile uprawnienie lub obowiązek, którego czynność lub akt dotyczą, są określone w przepisie powszechnie obowiązującego prawa.

WSA wskazał, iż zarówno wynik kontroli uprzedniej, jak i zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli, stanowią czynność i akt z zakresu administracji publicznej, ponieważ wynikają z władczych kompetencji Prezesa UZP. Zgodnie bowiem z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) Prezes UZP przeprowadza kontrolę uprzednią, tj. kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy w przedmiocie zamówienia publicznego. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa UZP umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli (art. 171a p.z.p.). Z kolei Prezes UZP niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń (art. 167 ust. 5 w zw. z art. 171a p.z.p.).

Jednakże wynik kontroli uprzedniej lub zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli nie nakłada na zamawiającego żadnych obowiązków ani nie przydaje mu żadnych praw wynikających z przepisów prawa. Co więcej poprzez wydanie wyniku kontroli uprzedniej lub zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli nie dochodzi do nawiązania jakiegokolwiek stosunku administracyjnego pomiędzy Prezesem UZP a Zamawiającym, z którego wynikałyby dla Zamawiającego jakiekolwiek obowiązki lub uprawnienia. WSA podkreślił, iż wynik kontroli uprzedniej wskazuje wyłącznie na nieprawidłowości w danym stanie faktycznym.

W związku z powyższym należy uznać, iż wynik kontroli uprzedniej, pomimo że stanowi czynność i akt z zakresu administracji publicznej, nie kształtuje nowej sytuacji prawnej zamawiającego, a co za tym idzie nie ma charakteru władczego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Dlatego też zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku kontroli uprzedniej nie stanowi czynności lub aktu, o którym mowa w art. 3 § 4 pkt 4 p.p.s.a., i w konsekwencji nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Tomasz Michalczyk, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy