Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?


Nie wszystkie spółki finansowane lub nadzorowane przez jednostki finansów publicznych, zarządzane przez osoby przez nie powoływane albo będące w ponad połowie własnością Skarbu Państwa muszą udzielać zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co do zasady tylko spółki będące osobami prawnymi kontrolowanymi przez Skarb Państwa, które zostały utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, są zobowiązane do stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Inne spółki kontrolowane przez Skarb Państwa muszą stosować ustawę w przypadku, gdy udzielają zamówień sektorowych.

Ustawodawca do działalności sektorowej zalicza, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, działalność w sektorach paliwowym, transportowym sensu largo, przesyłowym oraz świadczenia usług publicznych w zakresie produkcji lub dystrybucji wody pitnej. To nie przedmiot zamówienia decyduje jednak o uznaniu zamówienia za sektorowe. W doktrynie wskazuje się bowiem, że jeżeli spółka prowadzi wyłącznie działalność sektorową, np. w sektorze paliwowym, to zakup papieru do drukarek jest zamówieniem udzielanym w celu wykonywania działalności sektorowej.

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma również spółka, bez względu na jej strukturę własnościową, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego zamówienia pochodzi ze środków publicznych, wartość zamówienia przekracza progi unijne, zaś przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Wszystkie wymienione przesłanki muszą być jednak spełnione łącznie.