projekt

Stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE minął 18 kwietnia br. Wdrożenie dyrektyw we wskazanym terminie jest obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej. Tymczasem wciąż trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma wprowadzać do polskiego porządku prawnego regulacje ustanowione na poziomie europejskim.

Czy nowelizacja ustawy o OZE zmierza do pozbawienia istniejących instalacji prawa do zielonych certyfikatów?

Na początku maja pojawił się zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Już wstępna lektura pokazuje, że wymaga on licznych poprawek redakcyjnych i merytorycznych.

Polskie zamówienia publiczne – niedokończona rewolucja

Polska nie zdążyła implementować w terminie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zamawiający mają jednak obowiązek prowadzenia postępowań w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym.

Nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozszerza katalog, wprowadzając nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczania wykonawców. Jednocześnie jednak wyraźnie odchodzi od dotychczasowego restrykcyjnego podejścia do wykluczania wykonawców. Nowymi rozwiązaniami są procedura sanacyjna oraz nadanie niektórym przesłankom charakteru fakultatywnego.

Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, mimo że wprowadza pewne zmiany w zakresie zasad uczestnictwa podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości dotychczasowej praktyki. W odniesieniu do niektórych z nich przydatne więc będą wskazówki z niedawnego wyroku TSUE.

Elektronizacja zamówień publicznych

Rozwój technologii informatycznej przyczynił się do zmiany systemu zamówień publicznych. Nareszcie zostanie uchwalona nowelizacja, która wprowadzi obowiązek komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami.