już obowiązujące

Kantory internetowe muszą walczyć z praniem pieniędzy

Wśród wielu zmian wprowadzonych ostatnią dużą nowelizacją ustawy o usługach płatniczych znajduje się zmiana, która będzie miała istotne znaczenie dla kantorów internetowych.

Nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych

Nieprzenoszalna część urlopu wychowawczego, zwiększenie wymiaru urlopu, z którego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice oraz liczby części, w których można wykorzystać taki urlop – oto najnowsze zmiany do Kodeksu pracy.

Odbiorcy przemysłowi będą mogli sami rozliczać kolorowe certyfikaty

Warunkiem jest jednak złożenie do Prezesa URE stosownego oświadczenia w ciągu dwóch tygodni od wejścia w życie małego trójpaku energetycznego.

PESEL-e i NIP-y w pozwach

Tego lata wchodzi w życie kilka nowelizacji ustaw procesowych. Jedną z nich wprowadzony został obowiązek umieszczania we wnoszonych pozwach numerów PESEL, NIP i KRS powoda. Sąd natomiast ustali odpowiedni numer dla pozwanego.

Zmiany w doręczeniach na terytorium Unii Europejskiej

17 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca zmiany w doręczeniach pism procesowych stronom i uczestnikom postępowania na terenie UE.

Zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlop rodzicielski oraz szybsze wejście w życie zwiększonego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego – to główne zmiany wprowadzone nowelizacją.