zamówienia publiczne

Historie z KIO. Wygrana mimo niedoboru potencjału i opóźnień przy poprzednich kontraktach

Nawet wykonawca, którego zasoby są rozdysponowane w momencie ubiegania się o zamówienie, a w przeszłości powinęła mu się noga przy wykonywaniu umowy, może zdobywać kolejne kontrakty.

UZP o pełnomocnictwie do JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych zajął stanowisko w przedmiocie formy pełnomocnictwa do podpisania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wystarczy zwykła forma pisemna.

Historie z KIO. Jeśli przygotowałeś postępowanie, nie składaj w nim oferty

Wykonawca, który przygotował dokumentację stanowiącą podstawę opisu przedmiotu zamówienia, jeśli chce wziąć udział w przetargu, musi udowodnić, że jego udział nie zakłóci konkurencji. Czasem dowodu takiego nie da się skutecznie przeprowadzić, bo przewaga konkurencyjna takiego wykonawcy nad resztą jest niezaprzeczalna.

Kiedy kryterium oceny ofert może dotyczyć personelu wykonawcy?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. implementująca dyrektywę 2014/24/UE utrzymała zasadę, zgodnie z którą kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej wykonawcy. Ustawodawca wskazał jednak na możliwość formułowania kryterium dotyczącego kwalifikacji personelu wykonawcy.

Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?

Zamawiający powinni roztropnie kształtować postanowienia SIWZ i celnie opisywać warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Jedno słowo za dużo, jedno za mało, i intencje zamawiającego mogą ulec wypaczeniu.

Wadium do poprawki

Przy okazji prac nad koncepcją nowego prawa zamówień publicznych należy zrewidować regulację dotyczącą wadium. Zmiany powinny iść dalej, niż proponuje to koncepcja.