zamówienia publiczne

Umowy w sprawie zamówień publicznych według nowej koncepcji: zdecydowany krok w stronę zrównoważenia pozycji stron

Specyfika zamówień publicznych nie stoi na przeszkodzie zrównoważonemu podziałowi ryzyk między stronami. Do tej pory nie udało się tego osiągnąć pomimo wielu starań różnych środowisk. Twórcy koncepcji nowego prawa zamówień publicznych zauważają jednak problemy związane z nierównymi szansami stron i proponują zmiany.

Ograniczenia w stosowaniu kryterium najniższej ceny

W obecnym stanie prawnym ograniczenia w stosowaniu kryterium najniższej ceny dotyczą jedynie zamawiających rządowych oraz samorządowych. Pozostali zamawiający mogą stosować cenę jako jedyne kryterium bądź kryterium o wadze przekraczającej 60%, jednak zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy zachęca do częstszego stosowania również kryteriów pozacenowych.

Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?

Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych 6 czerwca 2018 r., towarzyszy szereg dokumentów o charakterze informacyjnym, z których dowiadujemy się, że reformie ustawy towarzyszyć będzie opracowanie zasad polityki zakupowej państwa. Jedną z nich jest zasada cyfryzacji procesu zakupowego zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: odwołania będą bardziej efektywne

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych prezentuje kierunek zmian, które zapewnią zwiększenie efektywności postępowań odwoławczych i urealnienie prawa do skargi. Tańszą skargę ma rozpoznawać wyspecjalizowany sąd.

Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

Nowe wzory warunków kontraktowych FIDIC określają szczególne warunki, jakie musi spełnić powiadomienie, aby wywarło określone skutki.

Zamówienia publiczne w czasach RODO

Zamawiający muszą pamiętać, że w prowadzonych przez nich postępowaniach przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie. Dokumentacja postępowania musi być dostosowana do nowych przepisów wynikających z wejścia w życie RODO.