zamówienia publiczne

Innowacyjność w zamówieniach publicznych

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje – w ślad za dyrektywą 2014/24/UE – zmiany zmierzające do promocji innowacyjności także w zamówieniach publicznych.

Zamówienia typu in-house

Pojęcie zamówienia typu in-house, tj. zamówienia udzielanego przez podmiot publiczny innemu podmiotowi publicznemu, nie jest obce polskiemu prawu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza jednak bardzo duże zmiany w tym zakresie.

Modyfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – wbrew pozorom bez zmian

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych tylko z pozoru zmienia zasady modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tak naprawdę decydujące znaczenie nadal mają reguły wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i zebrane w dyrektywie 2014/24.

Czy przystąpienie do długu jest dopuszczalne w systemie zamówień publicznych?

Zakaz zmiany wykonawcy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówień publicznych nie jest bezwzględny – doktryna i orzecznictwo wskazują wyjątki od tej zasady. Wśród nich pojawia się instytucja przystąpienia do długu. Czy w każdym przypadku przystąpienie do długu będzie dopuszczalne?

Szczególne zasady udzielania zamówień publicznych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży

25 marca 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Wpływa ona na zasady udzielania zamówień publicznych związanych z powyższymi wydarzeniami.

Dwuinstancyjność postępowania odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego coraz bardziej realna

Sąd Najwyższy wydał niedawno przełomową uchwałę stanowiącą o dopuszczalności skargi do sądu odnośnie do zarzutów oddalonych w uzasadnieniu wyroku KIO, ale niewspomnianych w jego sentencji. Dzięki tej uchwale wykonawcy odzyskują konstytucyjne prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz szansę na wnikliwszą – bo dwukrotną – kontrolę czynności zamawiającego.