zamówienia publiczne

Historie z KIO. Jeśli przygotowałeś postępowanie, nie składaj w nim oferty

Wykonawca, który przygotował dokumentację stanowiącą podstawę opisu przedmiotu zamówienia, jeśli chce wziąć udział w przetargu, musi udowodnić, że jego udział nie zakłóci konkurencji. Czasem dowodu takiego nie da się skutecznie przeprowadzić, bo przewaga konkurencyjna takiego wykonawcy nad resztą jest niezaprzeczalna.

Kiedy kryterium oceny ofert może dotyczyć personelu wykonawcy?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. implementująca dyrektywę 2014/24/UE utrzymała zasadę, zgodnie z którą kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej wykonawcy. Ustawodawca wskazał jednak na możliwość formułowania kryterium dotyczącego kwalifikacji personelu wykonawcy.

Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?

Zamawiający powinni roztropnie kształtować postanowienia SIWZ i celnie opisywać warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Jedno słowo za dużo, jedno za mało, i intencje zamawiającego mogą ulec wypaczeniu.

Wadium do poprawki

Przy okazji prac nad koncepcją nowego prawa zamówień publicznych należy zrewidować regulację dotyczącą wadium. Zmiany powinny iść dalej, niż proponuje to koncepcja.

Umowy w sprawie zamówień publicznych według nowej koncepcji: zdecydowany krok w stronę zrównoważenia pozycji stron

Specyfika zamówień publicznych nie stoi na przeszkodzie zrównoważonemu podziałowi ryzyk między stronami. Do tej pory nie udało się tego osiągnąć pomimo wielu starań różnych środowisk. Twórcy koncepcji nowego prawa zamówień publicznych zauważają jednak problemy związane z nierównymi szansami stron i proponują zmiany.

Ograniczenia w stosowaniu kryterium najniższej ceny

W obecnym stanie prawnym ograniczenia w stosowaniu kryterium najniższej ceny dotyczą jedynie zamawiających rządowych oraz samorządowych. Pozostali zamawiający mogą stosować cenę jako jedyne kryterium bądź kryterium o wadze przekraczającej 60%, jednak zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy zachęca do częstszego stosowania również kryteriów pozacenowych.