zamówienia publiczne

Więcej odwołań i większa kontrola sądowa decyzji zamawiających

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., otwiera szersze możliwości ochrony interesu wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej zamówień in-house

Po licznych dyskusjach nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., znacząco rozszerza możliwość udzielania zamówień typu in-house.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ogłoszona – większość nowych przepisów wejdzie w życie 28 lipca!

13 lipca w Dzienniku Urzędowym ogłoszono długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych implementującą dyrektywy europejskie. Większość nowych regulacji wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis, czyli 28 lipca. Niektóre zmiany jednak odroczono z uwagi na konieczność przygotowania się do nich. Pewne kwestie natomiast pozostają w reżimie dotychczasowych przepisów.

Stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE minął 18 kwietnia br. Wdrożenie dyrektyw we wskazanym terminie jest obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej. Tymczasem wciąż trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma wprowadzać do polskiego porządku prawnego regulacje ustanowione na poziomie europejskim.

Polskie zamówienia publiczne – niedokończona rewolucja

Polska nie zdążyła implementować w terminie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zamawiający mają jednak obowiązek prowadzenia postępowań w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym.

Nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozszerza katalog, wprowadzając nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczania wykonawców. Jednocześnie jednak wyraźnie odchodzi od dotychczasowego restrykcyjnego podejścia do wykluczania wykonawców. Nowymi rozwiązaniami są procedura sanacyjna oraz nadanie niektórym przesłankom charakteru fakultatywnego.