zamówienia publiczne

Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii

Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje utrudnienia w ich wykonywaniu. Czy w tej sytuacji można zmodyfikować umowę? Czy trzeba się liczyć koniecznością zapłaty kar umownych i odszkodowania? Z pomocą przychodzi ustawa kryzysowa.

Elektronizacja przeciwko kryzysowi

Zamówienia publiczne są największą siłą napędową gospodarki. Realizacja umów w czasie epidemii może być utrudniona. Ale trwające postępowania o zamówienie nie powinny zostać zatrzymane tylko dlatego, że obecnie pracuje się głównie w domu.

Mimo pandemii KIO może (i musi) pracować

Krajowa Izba Odwoławcza stoi na straży efektywności przepisów, które gwarantują przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych na terenie UE. Państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować wykonawcom rozpatrzenie środków odwoławczych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, co jednoznacznie wynika z dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. nr 89/665/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane.

Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych

Pandemia koronawirusa już wpływa na sytuację wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne i inne umowy zawarte w reżimie prawa zamówień publicznych, a w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji istnieje ryzyko, że negatywne konsekwencje będą coraz dalej idące. Obecna sytuacja ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się i przyszłe postępowania o zamówienie publiczne.

Elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych przeniesiona w czasie

Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia miała zakończyć się 1 stycznia 2020 r. Mimo ambitnych planów moment ten został przesunięty w czasie, aby skorelować pełną elektronizację zamówień publicznych z momentem wejścia w życie nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Zmiana odnosi się do zamówień poniżej progów unijnych

Komisja Europejska porządkuje system kodów CPV

Od 2008 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje usystematyzowana numeracja kodów CPV. Miała ona ujednolicić określanie przedmiotu zamówienia publicznego w różnych państwach członkowskich i przez to umożliwić wykonawcom z całej Unii startowanie w interesujących ich przetargach. Przez wiele lat kody CPV spełniały swoją rolę, jednak w ostatnich latach zauważono, że zamawiający coraz częściej nadają zamówieniom błędne kody. Dlatego Komisja Europejska postanowiła uporządkować system kodów CPV. Ogłoszenia z błędnie nadanym kodem nie będą publikowane na platformie TED.