zamówienia publiczne

Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?

Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, ale też nie zakazuje wykonawcy samodzielnego uzupełniania takich dokumentów. Czy warto jednak z własnej inicjatywy dokonać takiego uzupełnienia?

Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.

Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo

Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.

Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych

O tym, czy podmiot mający siedzibę za granicą powinien dołączyć do oferty zaświadczenia wydane przez właściwe organy, czy oświadczenia własne, decyduje zakres wydawanych zaświadczeń.

Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?

Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.

Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?

Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.