zamówienia publiczne

Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

O konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przesądza odpłatny charakter tej umowy.

Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?

Oferta wykonawcy nie zostanie odrzucona z tego powodu, że zawiera rażąco niską cenę, jeżeli zaoferowana cena nie odbiega od cen funkcjonujących w tym czasie na oznaczonym rynku.

Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.

Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?

Rozmowa z Anną Prigan z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy o planowanej nowej dyrektywie w sprawie zamówień publicznych.

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych dla wojska

Do 21 sierpnia 2011 roku Polska ma czas na implementację dyrektywy obronnej. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego

Wykonawca nie poniesie negatywnych skutków z powodu niezastosowania się do wyjaśnień zamawiającego, jeżeli wyjaśnienia nie były połączone ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.