zamówienia publiczne

Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo

Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.

Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych

O tym, czy podmiot mający siedzibę za granicą powinien dołączyć do oferty zaświadczenia wydane przez właściwe organy, czy oświadczenia własne, decyduje zakres wydawanych zaświadczeń.

Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?

Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.

Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?

Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.

Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?

Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

O konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przesądza odpłatny charakter tej umowy.