zamówienia publiczne

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak nie tylko dla bogatych

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi w tym roku zajął się problematyką wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Tym razem skupił się na problemie najistotniejszym z punktu widzenia wykonawców – maksymalnej wysokości tej opłaty.

Jeden potencjał podmiotu trzeciego w ofertach kilku wykonawców

Określony potencjał może zostać w jednym przetargu udostępniony wielokrotnie. Tak samo jak wykonawca może równocześnie złożyć ofertę oraz być podmiotem udostępniającym potencjał dla innego wykonawcy.

Wartość przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Zamawiający na etapie ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym nie musi mieć jeszcze gotowego programu funkcjonalno-użytkowego. Ten brak nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania i określeniu wartości przedmiotu zamówienia.

Sąd sądem, a sprawiedliwość po stronie bogatych

Dopóki w Polsce na wniesienie skargi na orzeczenie KIO będą mogły sobie pozwolić tylko zamożne podmioty, dopóty gwarancja dostępu do sądu w takich sprawach będzie iluzoryczna.

Zwrotu wadium należy dochodzić przed sądem cywilnym

Sąd Najwyższy orzekł, że sprawy o zwrot wadium należą do kognicji sądów cywilnych, ostatecznie rozstrzygając wątpliwości co do tego, z jakiego środka prawnego powinien skorzystać wykonawca w celu odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego.

Zamówienie to umowa droższa niż 126 747 PLN netto!

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych podwyższa próg stosowania zamówień. Wyłączone spod stosowania procedur zamówieniowych są zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.