zamówienia publiczne

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Jeżeli zamawiający poinformuje zwycięskiego wykonawcę o wpływie odwołań kwestionujących wybór zwycięzcy w piątek wieczorem, to wykonawca ten musi przystąpić do postępowania odwoławczego najpóźniej w poniedziałek.

Zmieni się zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy

Zamawiający będzie mógł żądać m.in. certyfikatu bezpieczeństwa informacji, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, a wykonawcy inaczej będą dokumentować należyte wykonanie dostaw lub usług.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert

Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą drugą w kolejności ofertę wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie

W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.

Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zakres zasobów wynika z art. 26 ust. 2b ustawy.

Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych mają odformalizować proces składania ofert w przetargach publicznych – zaświadczenia mają zostać zastąpione przez oświadczenia, a wysokość ceny ofertowej będzie podlegać ściślejszej weryfikacji.