zamówienia publiczne

Definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych definiuje, jaka umowa, pomiędzy jakimi stronami i dotycząca jakiego przedmiotu jest kwalifikowana jako umowa o podwykonawstwo, a także przewiduje mechanizmy chroniące interesy niektórych wykonawców.

Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych

Treść umowy o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych jest kształtowana nie tylko wolą stron tej umowy, ale też przez przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i SIWZ oraz przez sposób zachowania się zamawiającego w trakcie jej akceptacji.

Uregulowanie kwestii podwykonawstwa w SIWZ

Zamawiający może zastrzec w SIWZ obowiązek wykonania części zamówienia osobiście przez wykonawcę. W braku takiego zastrzeżenia wykonawca może powierzyć realizację nawet całości zamówienia podwykonawcy.

Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego

Samodzielne wykonanie skomplikowanego zamówienia przez jednego przedsiębiorcę nie jest zazwyczaj możliwe. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu można zaangażować podwykonawcę lub powołać się na zasoby podmiotu trzeciego.

Zamówienia na roboty budowlane realizowane przy udziale podwykonawców – szczególne zasady rozliczania wynagrodzenia

Uzależnienie zapłaty wykonawcy od wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i możliwość bezpośredniej zapłaty podwykonawcom przez zamawiającego to recepta PZP na ochronę podwykonawców przed nierzetelnymi wykonawcami – zleceniodawcami.

Zmiana podwykonawcy zgłoszonego w przetargu publicznym

Zamawiający może żądać wskazania podwykonawcy w ofercie wykonawcy. Jeżeli wykonawca chce zrezygnować z podwykonawcy bądź skorzystać z innego podwykonawcy, musi zapewnić, że w takim samym stopniu będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu.