zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcia inżyniera według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

5 grudnia 2017 r. podczas International FIDIC Users’ Conference w Londynie opublikowano nową edycję warunków kontraktowych FIDIC. Nowe rozwiązania zostały przewidziane między innymi w odniesieniu do zgłaszania roszczeń oraz procedury ich rozpatrywania przez inżyniera.

JEDZ tylko elektronicznie!

Elektroniczne zamówienia coraz bliżej. Już od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie można składać tylko elektronicznie. Zamawiający muszą uwzględnić ten obowiązek w SIWZ, a wykonawcy muszą przyzwyczaić się do nowych zasad.

Komisja Europejska wzywa Austrię do zniesienia ograniczeń w dostępie do środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych

25 stycznia 2018 r. Komisja wysłała do Austrii formalne wezwanie do usunięcia uchybień w sprawie ograniczeń, jakie wprowadza prawo krajowe dla wykonawców w zakresie prawa do kontroli działań podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakupy in-house to sytuacja, w której nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego

Już w trakcie prac nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w 2016 r. temat zamówień in-house budził emocje. Pod koniec zeszłego roku KIO zakwestionowała pierwsze umowy zawarte na podstawie nowych przepisów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby przy tej okazji w Polsce wykształciła się praktyka krępująca możliwości współpracy podmiotów publicznych w celu wspólnej realizacji ich zadań. Rozwój koncepcji in-house w europejskim prawie zamówień publicznych wynikał bowiem z uznania przez Trybunał Sprawiedliwości, że państwo członkowskie ma interes w realizowaniu usług użyteczności publicznej wyłącznie w ramach struktur sektora publicznego.

Udzielanie zamówienia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich przez podmiot prywatny

Podmiot prywatny realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej korzysta z pieniędzy publicznych, w związku z czym jest zobowiązany przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym celu musi – zgodnie z Wytycznymi – przeprowadzić procedurę rozeznania rynku lub przestrzegać wymogów wynikających z zasady konkurencyjności. Jeśli uzyska status zamawiającego, stanie się zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak skontrolować, czy wykonawcy zatrudniają na podstawie umowy o pracę

Blisko rok temu pisaliśmy, że nowelizacja Prawa zamówień publicznych nałożyła na wykonawców i podwykonawców obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności mieszczące się w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Nie było wówczas jasne, w jaki sposób zamawiający będą mogli sprawdzać, czy wykonawcy wywiązują się z tego obowiązku, by nie naruszać przy tym danych osobowych pracowników wykonawcy. Wątpliwości te rozstrzygnęła wspólna opinia Prezesa UZP oraz GIODO.