zamówienia publiczne

Podwykonawca nie zawsze uzyska zapłatę bezpośrednio od zamawiającego

Na podstawie art. 143c ust. 1 p.z.p. zamawiający jest zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz zaakceptowanego przez niego podwykonawcy, w przypadku gdy ten nie uzyskał należnej zapłaty od wykonawcy. Choć dzięki wprowadzeniu tego przepisu podwykonawcy umów realizowanych w reżimie zamówień publicznych uzyskali większą ochronę, to jednak w pewnych sytuacjach skorzystanie z tej ochrony może być utrudnione.

Wykonawca z pierwszego miejsca może się odwoływać

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może złożyć odwołanie wobec nieodrzucenia pozostałych ofert bądź pozycji w rankingu. Sam fakt złożenia oferty oraz okoliczność, że nie doszło do zawarcia umowy, wystarczą, aby uznać istnienie interesu, o którym mowa w art. 179 ust. 1 p.z.p.

Nowe PZP: mediacja i koncyliacja w ramach Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP – rozwiązanie dobre czy złe?

Zgodnie z nowym projektem ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku sporu powstałego na tle realizacji umowy o zamówienie publiczne polubownym rozwiązaniem sporu będzie zajmował się Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. Takie uregulowanie budzi jednak pewne wątpliwości prawne.

Terminy w zamówieniach muszą być realne

SIWZ powinien określać możliwe do dotrzymania terminy realizacji zamówienia i poszczególnych jego etapów. Lepiej określać te terminy w latach, miesiącach i dniach niż konkretną datą. Jeżeli jednak zamawiający podał daty dzienne, których dotrzymanie po złożeniu oferty stało się niemożliwe, to przy podpisaniu umowy powinien je odpowiednio zmodyfikować, zachowując okresy czasu, które brali pod uwagę wykonawcy na etapie składania ofert.

Wykonanie zastępcze a zmiana podmiotowa umowy o zamówienie publiczne

Zmiana podmiotowa umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa, jeśli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu jednoznacznie przewidział możliwość dokonania takiej zmiany i określił warunki takiej zmiany. Ciekawym zagadnieniem w praktyce zakupów publicznych jest to, czy za klauzulę przeglądową dopuszczającą zmianę podmiotową może być uznane postanowienie umowne zawierające upoważnienie dla zamawiającego do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej (tzw. wykonanie zastępcze).

Czy można wybrać ofertę, jeśli termin związania nią już minął?

Jeśli wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, po tym jak zamawiający zwróci się do niego z taką prośbą, jego oferta podlega odrzuceniu. Nie są jednak jasne skutki upływu terminu związania, jeżeli wykonawca nie przedłuży go z własnej inicjatywy. Ustawa Prawo zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie rozstrzyga, czy oferta wykonawcy pozostaje ważna po upływie terminu związania.