zamówienia publiczne

Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?

Wykonawcy wnoszący zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej mają wątpliwości, kiedy należy złożyć ją zamawiającemu i na jaki okres powinna być udzielona.

Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych

Wykonawca, któremu zamawiający przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zamówienia, może skorzystać z instytucji wykonania zastępczego.

FIDIC jako podstawa umowy o roboty budowlane

Kontrakty budowlane, również w zamówieniach publicznych, bardzo często oparte są na FIDIC-u, ponieważ zebrane tam klauzule mają uniwersalny charakter i są powszechnie stosowane.

Przekazywanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający, który nie określił, w jakiej formie wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia, nie może oczekiwać, że otrzyma je faksem. Wykonawca zawsze bowiem może wybrać formę pisemną.

Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów

Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli Świętemu Mikołajowi wywiązać się w terminie ze wszystkich zobowiązań.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych

Beneficjent funduszy strukturalnych, który wskutek braku implementacji lub niewłaściwej implementacji regulacji unijnych przez organy władzy publicznej naruszył procedury i musiał zwrócić uzyskane środki, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.