zamówienia publiczne

Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy mogą wnosić o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania

Czy zamawiający w przetargu ograniczonym może odmówić udostępnienia imiennej listy wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed terminem przekazania zaproszeń do składania ofert?

Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!

Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi.

Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić

Formularz cenowy, treść wykazu usług, lista ekspertów oraz pisemne zobowiązania podmiotów trzecich, załączane do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie mogą zostać utajnione.

Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?

Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, ale też nie zakazuje wykonawcy samodzielnego uzupełniania takich dokumentów. Czy warto jednak z własnej inicjatywy dokonać takiego uzupełnienia?

Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.