zamówienia publiczne

Nie każda niska cena jest rażąco niska

Zamawiający musi sam ocenić, czy cena w ofercie jest rażąco niska. Wykonawca może ochronić swoją ofertę, składając szczegółowe wyjaśnienia. Konkurenci mogą podać cenę oferty w wątpliwość, ale ostatecznie decydują fakty.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT

Ostatnio pisaliśmy, że zamawiający nie powinni kwestionować możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej ustanowionej komunikatem SWIFT. Kwestia ta była również przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowoczesne technologie a wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie powinien kwestionować prawidłowości wniesienia przez wykonawcę gwarancji bankowej udzielonej w formie komunikatu elektronicznego SWIFT, skoro jest to dopuszczalna prawem i ważna forma ustanawiania gwarancji bankowej.

Czemu kilometr autostrady w Polsce kosztuje niemal tyle samo co w Niemczech?

Zła organizacja produkcji, przyjmowanie za dobrą monetę rażąco niskich cen ofertowych, stosowanie wynagrodzeń ryczałtowych i nieadekwatnie wysokie kary umowne są zabójcze dla sektora infrastruktury w Polsce.

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Jeżeli zamawiający poinformuje zwycięskiego wykonawcę o wpływie odwołań kwestionujących wybór zwycięzcy w piątek wieczorem, to wykonawca ten musi przystąpić do postępowania odwoławczego najpóźniej w poniedziałek.

Zmieni się zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy

Zamawiający będzie mógł żądać m.in. certyfikatu bezpieczeństwa informacji, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, a wykonawcy inaczej będą dokumentować należyte wykonanie dostaw lub usług.