zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne: odwołania będą bardziej efektywne

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych prezentuje kierunek zmian, które zapewnią zwiększenie efektywności postępowań odwoławczych i urealnienie prawa do skargi. Tańszą skargę ma rozpoznawać wyspecjalizowany sąd.

Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

Nowe wzory warunków kontraktowych FIDIC określają szczególne warunki, jakie musi spełnić powiadomienie, aby wywarło określone skutki.

Zamówienia publiczne w czasach RODO

Zamawiający muszą pamiętać, że w prowadzonych przez nich postępowaniach przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie. Dokumentacja postępowania musi być dostosowana do nowych przepisów wynikających z wejścia w życie RODO.

Co z pełnomocnictwem do elektronicznego JEDZ-a?

Czy pełnomocnik wykonawcy ustanowiony na potrzeby przetargu może podpisać JEDZ swoim certyfikowanym podpisem elektronicznym? Czy może osoby reprezentujące wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru zyskały właśnie nowy obowiązek – podpisywania JEDZ-a? Czy ustawodawca właśnie ograniczył konkurencję w przetargach?

FIDIC: Zgłoszenie roszczenia nie musi zapowiadać sporu

Zgłoszenie roszczenia nie jest przejawem negatywnego nastawienia do drugiej strony kontraktu. Wyraźne rozgraniczenie procedury rozstrzygania roszczeń od rozwiązywania sporów to jeden z podstawowych postulatów realizowanych w Nowych Warunkach Kontraktowych FIDIC opublikowanych w grudniu 2017 r.

Komentarz FIDIC-a do zmian wprowadzonych w nowej edycji warunków kontraktowych

5 grudnia 2017 r. opublikowano drugą edycję warunków kontraktowych FIDIC. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, FIDIC) niedawno udostępniła pierwszy komentarz do zmian wprowadzonych w nowej edycji.