zamówienia publiczne

JEDZ tylko elektronicznie!

Elektroniczne zamówienia coraz bliżej. Już od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie można składać tylko elektronicznie. Zamawiający muszą uwzględnić ten obowiązek w SIWZ, a wykonawcy muszą przyzwyczaić się do nowych zasad.

Komisja Europejska wzywa Austrię do zniesienia ograniczeń w dostępie do środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych

25 stycznia 2018 r. Komisja wysłała do Austrii formalne wezwanie do usunięcia uchybień w sprawie ograniczeń, jakie wprowadza prawo krajowe dla wykonawców w zakresie prawa do kontroli działań podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakupy in-house to sytuacja, w której nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego

Już w trakcie prac nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w 2016 r. temat zamówień in-house budził emocje. Pod koniec zeszłego roku KIO zakwestionowała pierwsze umowy zawarte na podstawie nowych przepisów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby przy tej okazji w Polsce wykształciła się praktyka krępująca możliwości współpracy podmiotów publicznych w celu wspólnej realizacji ich zadań. Rozwój koncepcji in-house w europejskim prawie zamówień publicznych wynikał bowiem z uznania przez Trybunał Sprawiedliwości, że państwo członkowskie ma interes w realizowaniu usług użyteczności publicznej wyłącznie w ramach struktur sektora publicznego.

Udzielanie zamówienia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich przez podmiot prywatny

Podmiot prywatny realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej korzysta z pieniędzy publicznych, w związku z czym jest zobowiązany przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym celu musi – zgodnie z Wytycznymi – przeprowadzić procedurę rozeznania rynku lub przestrzegać wymogów wynikających z zasady konkurencyjności. Jeśli uzyska status zamawiającego, stanie się zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak skontrolować, czy wykonawcy zatrudniają na podstawie umowy o pracę

Blisko rok temu pisaliśmy, że nowelizacja Prawa zamówień publicznych nałożyła na wykonawców i podwykonawców obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności mieszczące się w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Nie było wówczas jasne, w jaki sposób zamawiający będą mogli sprawdzać, czy wykonawcy wywiązują się z tego obowiązku, by nie naruszać przy tym danych osobowych pracowników wykonawcy. Wątpliwości te rozstrzygnęła wspólna opinia Prezesa UZP oraz GIODO.

Prace dodatkowe bez spisanej umowy

W toku realizacji inwestycji budowlanych bardzo często pojawia się problem prac dodatkowych lub zamiennych: wykonawcy dopatrują się ich w nawet nieznacznych odstępstwach od pierwotnych założeń i żądają z tego tytułu podwyższenia wynagrodzenia. Z kolei inwestorzy nie tylko oczekują wykonania wszystkich poleceń w ramach umówionej ceny, ale dodatkowo traktują sprzeciw jako naruszenie umowy. Sytuacja ma się analogicznie na linii wykonawca – podwykonawca. Realia inwestycji często wymuszają jednak wykonanie danych prac nawet wtedy, gdy strony odmiennie oceniają ich charakter i nie podpisują na nie osobnej umowy. Czy mimo to należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie?