własność intelektualna

Po co komu autoryzacja?

Autoryzacja jest instytucją prawną unikalną co najmniej na skalę europejską, co skwapliwie podkreślają jej oponenci. Tylko kto powiedział, że to, co polskie, musi być gorsze. Wady i zalety autoryzacji przedstawia dr Damian Flisak.

Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego

Nazwy ogólne i rodzajowe o charakterze ogólnoinformacyjnym mogą – dzięki nietypowej i niespotykanej na rynku kombinacji poszczególnych elementów – uzyskać zdolność odróżniającą, w konsekwencji stając się elementem dominującym znaku towarowego.

Prof. dr hab. Urszula Promińska: Przedsiębiorcy mają kopalnię dóbr

Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Promińską, doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Gra w kolory – różowy w znaku towarowym

Wydaje się, że już wkrótce będziemy świadkami rozstrzygnięcia, w którego tle po raz kolejny pojawi się zagadnienie koloru, tym razem różowego, jako elementu znaku towarowego.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu

Co z przysługującymi zamawiającemu majątkowymi prawami autorskimi do utworu, gdy wykonawca nie zgadza się z naliczonymi karami umownymi, a tym samym opóźnia się rozliczenie umowy?

Arbitraż w sporach domenowych

Dr Damian Flisak z Zespołu Technologie, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy został arbitrem w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.